ЕНПФ

 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

2018 жылғы «12» шілде

 

 

 

 

 

Азаматтық-құқықтық шарттар бойынша табыс алатын азаматтар зейнетақы жарналарын төлеуге міндеттеледі

 

Алматы, Қазақстан – «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР Заңы негізінде «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, оның ішінде 25-бабына өзгерістер енгізілді. Соған сәйкес енді азаматтық-құқықтық шарттар бойынша жұмыс істейтін азаматтар міндетті зейнетақы жарналарын төлеуге міндетті. Бұл жарналардың мөлшері алған табыстың 10 пайызы мөлшерiнде, бiрақ тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгiленген ең төменгі жалақының 10 пайызынан кем емес және ең төменгі жалақының 75 еселенген мөлшерiнiң 10 пайызынан аспайтын мөлшерде белгiленедi.

 

Айта кетелік, бұл тәртіп адвокаттар, жеке сот орындаушылары, жеке нотариустар, кәсіби медиаторлар үшін күні бүгінге дейін міндетті негізде қолданылып келеді. Ал азаматтық-құқықтық шарттар бойынша табыс алатын азаматтар бұған дейін тек міндетті зейнетақы жарналарын төлеу құқығына ие болатын. Енді жоғарыда атап көрсетілген түзетулер күшіне енген соң, міндетті зейнетақы жарналарын төлеуге міндеттеледі. Бұл ретте олар бұл жарналарды Қорға өз бетінше аударулары тиіс.      

 

Аударымдарды жүзеге асыру тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген, жарналарды аудару Қағидаларымен[1] реттеледі. Осы Қағидалардың қолданыстағы редакциясына сәйкес жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, жеке сот орындаушылары, адвокаттар мен кәсіби медиаторлар міндетті зейнетақы жарналарын «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясына табыстар алынған айдан кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей төлеуге міндетті. Қазіргі уақытта бұл Қағидалар жоғарыда енгізілген заңнамалық өзгерістерге сәйкес нақтыланып жатыр.  

 

Банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда шоттары жоқ жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, жеке сот орындаушылары, адвокаттар мен кәсіби медиаторлар міндетті зейнетақы жарналарын кейіннен БЖЗҚ-ға аудару үшін оларды екінші деңгейдегі банктің мына деректемелеріне қолма-қол ақшамен енгізеді:

 

Бенефициар банкі 

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы  

Бенефициар БСК

GCVPKZ2A

Бенефициар ЖСК  

KZ12009NPS0413609816 

Бенефициар БСН

160440007161 

ТМК

«Төлем мақсатының коды» 010 

 

Қандай да бір кезеңде табыс болмаған жағдайда бұл тұлғалар Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген ең төменгі жалақы мөлшерінің 10 пайызы есебінен өз пайдасына міндетті зейнетақы жарналарын төлеуге құқылы.

 

Зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жоқ болған жағдайда, жеке зейнетақы шотын ашу туралы өтінішке қол қою арқылы міндетті зейнетақы жарналарын есепке алу бойынша зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасасу қажет. БЖЗҚ ішкі құжатымен бекітілген өтініш үлгілері БЖЗҚ ресми сайтында орналастырылған. Жеке зейнетақы шотын ашу туралы өтінішті жеке басты куәландыратын құжатпен БЖЗҚ-ның кез келген бөлімшесінде немесе электрондық цифрлық қолтаңбаның көмегімен enpf.kz сайты арқылы беруге болады.

 

Аталмыш түзетулер міндетті зейнетақы жарналарын тұрақты және толық көлемде аудару есебінен азаматтардың зейнетақы жинақтарын арттыру мақсатында енгізіліп отыр.

 

Бүгінде Қазақстанда үш деңгейлі зейнетақы жүйесі жұмыс істейді. Ол мемлекетті, жұмыс берушілерді және барлық жұмыс істеуші азаматтарды, олардың ішінде жалданып жұмыс істемейтін азаматтарды да қамтиды. Уақыт өте келе зейнетақы жүйесінің жинақтаушы бөлігі басымдыққа ие болады. Сондықтан жұмыспен қамтылған тұрғындарды зейнетақы жүйесімен барынша қамту қажет. Сәйкесінше міндетті зейнетақы жарналарын Қорға уақытылы және тұрақты негізде  аударып отыру - азаматтардың барлық санаты, оның ішінде азаматтық-құқықтық шарттар аясында жұмыс істейтін азаматтар үшін өте маңызды. Бұл зейнетақы жинақтарының сомасын арттырып қана қоймайды, сонымен қатар базалық зейнетақының мөлшерін арттыруға да мүмкіндік береді. Өйткені 2018 жылдың 1 шілдесінен бастап базалық зейнетақыны есептеу барысында 1998 жылға дейінгі еңбек өтілі мен жинақтаушы зейнетақы жүйесіне қатысу өтілі ескеріледі.

 

 

«БЖЗҚ» АҚ баспасөз орталығы.

БАҚ үшін байланыстар: press@enpf.kz

 
[1] Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 қазандағы № 1116 Қаулысымен бекітілген, міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын есептеу, ұстап қалу (есебіне жазу) және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аудару және олар бойынша өндіріп алу қағидалары мен мерзімдері

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

«12» июля 2018 года

 

 

 

 


Пенсионные взносы лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, станут обязательными

 

Алматы, Казахстан – Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения» внесены изменения в Закон Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», в частности в статью 25 согласно которой граждане, работающие на основании гражданско-правовых договоров, обязаны уплачивать обязательные пенсионные взносы.

 

Согласно внесенным изменениям физические лица, получающие доходы по договорам гражданско–правового характера, по аналогии с действующим порядком, предусмотренным для адвокатов, частных судебных исполнителей, частных нотариусов, профессиональных медиаторов и индивидуальных предпринимателей, обязаны уплачивать обязательные пенсионные взносы в размере 10 процентов от получаемого дохода, но не менее 10 процентов от минимального размера заработной платы и не выше 10 процентов 75-кратного минимального размера заработной платы.

 

Ранее отчисление обязательных пенсионных взносов являлось правом физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско–правового характера.  После введения в действие указанных выше поправок, отчисление обязательных пенсионных взносов станет обязанностью. При этом они должны осуществлять эти взносы самостоятельно.

 

Детальный порядок отчислений регламентируют Правила перечисления взносов[1], утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан. В соответствии с действующей редакцией данных Правил, индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты и профессиональные медиаторы, удержанные (начисленные) обязательные пенсионные взносы должны перечислять в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», самостоятельно в свою пользу - не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. В настоящее время данные Правила уточняются в связи с указанными выше законодательными изменениями в части физических лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера.

 

Адвокаты, частные судебные исполнители, частные нотариусы, профессиональные медиаторы, а также индивидуальные предприниматели, не имеющие счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций (далее - банки), вносят обязательные пенсионные взносы наличными деньгами в банк второго уровня, на следующие банковские реквизиты для их последующего перечисления на индивидуальный пенсионный счет в ЕНПФ:

Банк бенефициара 

НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» 

БИК бенефициара

GCVPKZ2A

ИИК бенефициара 

KZ12009NPS0413609816 

БИН бенефициара

160440007161 

КНП 

«Код назначения платежа» 010 

 

В случае отсутствия дохода за какой-то период эти лица вправе уплачивать обязательные пенсионные взносы в ЕНПФ в свою пользу из расчета 10 процентов от минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

 

При отсутствии договора о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов необходимо его заключение путем подписания вкладчиком заявления по форме, размещенной на интернет-ресурсе ЕНПФ. Заявление на открытие индивидуального пенсионного счета можно подать в любом офисе Фонда с удостоверением личности или на сайте enpf.kz при помощи электронной цифровой подписи.

 

Данные поправки внесены в целях увеличения сумм пенсионных накоплений граждан за счет регулярности и полноты вносимых обязательных пенсионных взносов. Как известно, в Казахстане действует трехуровневая модель формирования пенсии, в которой участвуют не только государство, работодатель, но и все работающие граждане, в том числе те, кто не являются наемными работниками. Поскольку с течением времени накопительный компонент пенсионной системы станет преобладающим/основным компонентом, важно создать условия для максимального охвата занятого населения пенсионной системой.

 

Вместе с тем, своевременная и регулярная уплата ОПВ необходима для всех категорий граждан, в том числе и для лиц, осуществляющих трудовую деятельность в рамках договоров гражданско-правового характера и позволит не только увеличить сумму пенсионных накоплений, но и обеспечить себе более высокий размер базовой пенсионной выплаты, поскольку с 1 июля 2018 года при ее расчете учитывается трудовой стаж и стаж участия в накопительной пенсионной системе.                                                                              

Пресс-центр АО «ЕНПФ»

Контакты для СМИ: press@enpf.kz    
[1] Правила и сроки исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и взысканий по ним, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2013 года № 1116

 

 

 

 

 

       
     
 
 

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

2018 жылғы «11» қазан

 

 

 

 

 Композиттік қызметті енгізу туралы

 

Алматы, Қазақстан – «Бір терезе» қағидатын қолдана отырып, жасына байланысты зейнетақы төлемдерін тағайындау жөніндегі бірыңғай өтінімді ұсыну бойынша жаңа композиттік қызметті жүзеге асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 9 қазандағы № 624-ші қаулысы (бұдан әрі – Қаулы) негізінде «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен қалыптасқан зейнетақы жинақтарынан зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру қағидаларын және зейнетақы төлемдерінің мөлшерін есептеуді жүзеге асыру әдістемесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 2 қазандағы № 1042-ші қаулысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар бекітілді.

Енді, зейнеткерлік жасқа толған азаматтар, «Бір терезе» қағидаты бойынша жасына байланысты зейнетақы төлемдері мен мемлекеттік базалық зейнетақы төлемдерін және Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан (бұдан әрі – БЖЗҚ, Қор) міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖ) және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары (МКЗЖ) есебінен қалыптасқан зейнетақы төлемдерін алу үшін бірыңғай өтінім мен құжаттар топтамасын тек бір жерге – «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясының Халыққа қызмет көрсету орталығына (ХҚО) тапсырулары қажет. Зейнетақы төлемдерін рәсімдеу жөніндегі өтініш негізінде алушыға (үнсіз келісім бойынша) мемлекеттік кепілдік бойынша айырма сомасын (инфляция деңгейін ескере отырып, зейнетақы жинақтарының сомасы және нақты енгізілген МЗЖ мен МКЗЖ сомасы арасындағы айырма) төлеуге қатысты алдын алу қызметі көрсетіледі. Яғни, бұл үшін бөлек өтініш берудің қажеті жоқ.

Бұл ретте Қордан алғашқы төлемдер зейнет жасына толған алушының банк шотына оның өтініші Мемлекеттік корпорацияға тіркелген күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде немесе Қордан зейнетақы төлемдерін алу құқығы туындаған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады. Әрі қарай Қор төлемдері мен бюджет есебінен берілетін зейнетақы төлемдері Мемлекеттік корпорация бекіткен кесте бойынша ай сайын алушының өтінішінде көрсетілген банк шотына бір мезгілде аударылып отырады.

Бұл өзгерістер зейнеткерлік жасқа толуға байланысты зейнетақы төлемдерін алушылардың мүдделері үшін енгізіліп отыр. 

Бұл ретте БЖЗҚ-ның басқа қызметтері мен міндеттері, оның ішінде шетелге тұрақты тұруға кету, мүгедектік, жерлеу және мұрагерлікке байланысты төлемдер мен ерікті зейнетақы жарналары бойынша төлемдерді жүзеге асыру, сондай-ақ МЗЖ мен МКЗЖ есебінен қалыптасқан ай сайынғы зейнетақы төлемдерін есепке алу, есептеу мәселелері және стратегиялық міндеттер сол өзгеріссіз күйінде қалады.

 

БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. БЖЗҚ құрылтайшысы және акционері – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің «Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті» ММ арқылы Қазақстан Республикасының Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы активтерін сенімгерлікпен басқаруды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асырады. 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап зейнетақы активтерін басқару тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар жасау қызметі Ұлттық қорды басқару кеңесіне берілді. Зейнетақы заңнамасына сәйкес БЖЗҚ міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, ерікті зейнетақы жарналарын тартуды, зейнетақы төлемдерін, зейнетақы жинақтары мен төлемдерін жеке есепке алуды жүзеге асырады, салымшыға (алушыға) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат береді (толығырақ www.enpf.kz сайтында).                                      

                                                          «БЖЗҚ» АҚ баспасөз орталығы                                                                                           БАҚ үшін байланыстар: press@enpf.kz

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

«11» октября 2018 года

 

 

 

 О вводе композитной услуги

 

Алматы, Казахстан – В целях реализации новой композитной услуги по подаче единого заявления о назначении пенсионных выплат по возрасту, используя принцип «одного окна», 9 октября 2018 года постановлением Правительства Республики Казахстан № 624 (далее – Постановление) утверждены Изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 октября 2013 года № 1042 «Об утверждении Правил осуществления пенсионных выплат из пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда, и методики осуществления расчета размера пенсионных выплат».

Теперь по принципу «одного окна» лицам, достигшим пенсионного возраста, для назначения пенсионных выплат по возрасту и государственной базовой пенсионной выплаты, а также для получения пенсионных выплат за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) из ЕНПФ необходимо обращаться с единым заявлением и пакетом документов только в Центр обслуживания населения (ЦОН) Государственной корпорации «Правительство для граждан».

На основании указанного заявления получателю будет оказана в том числе проактивная услуга (по умолчанию) по выплате государственной гарантии (разницы между суммой фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции и суммой пенсионных накоплений).

При этом первая пенсионная выплата из ЕНПФ будет осуществляться в течение десяти рабочих дней с даты регистрации заявления в Государственной корпорации либо в течение десяти рабочих дней с даты возникновения у получателя права на пенсионные выплаты из ЕНПФ. Последующие ежемесячные пенсионные выплаты из ЕНПФ будут осуществляться в соответствии с установленным Государственной корпорацией графиком пенсионных выплат.

Выплаты за счет бюджетных средств и пенсионных накоплений из ЕНПФ будут осуществляться в один день и на один банковский счет, указанный в заявлении. Данные изменения вносятся в интересах получателей пенсионных выплат, достигших общеустановленного пенсионного возраста.

При этом иные действующие функции и задачи ЕНПФ, в том числе осуществление выплат в связи с выездом на постоянное место жительства, инвалидностью, погребением и наследованием, выплат по добровольным пенсионным взносам, а также вопросы учета, расчета ежемесячных пенсионных выплат за счет обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов и стратегические задачи остаются неизменными.

 

 

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом.

В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предоставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений (подробнее на www.enpf.kz).

                                                                              

Пресс-центр АО «ЕНПФ»

Контакты для СМИ: press@enpf.kz    

 

 

 

 

 

 

       
     
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

«18» октября 2018 года

 

 

 

 

 ЕНПФ опровергает слухи и разъясняет правила получения выплат по государственной гарантии

 

ЕНПФ в прошлом месяце предупреждал своих вкладчиков о несоответствующей действительности информации, распространяемой посредством WhatsApp вкладчикам (получателям), что пенсионный Фонд возмещает 150 000 тенге в связи с инфляцией. Поскольку участились случаи повторных подобных рассылок, Фонд снова предупреждает всех вкладчиков (получателей) не доверять информации из неофициальных источников, и кроме того, напоминает, что за рассылку заведомо ложной информации законодательством предусмотрена ответственность. 

Информируем, что в Казахстане действует уникальная модель государственной гарантии сохранности пенсионных накоплений. В соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», государство гарантирует получателям сохранность обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) в ЕНПФ в размере фактически внесенных сумм с учетом уровня инфляции на момент получения права на пенсионные выплаты.

Выплата разницы (государственной гарантии) представляет собой единовременную выплату за счет средств государственного бюджета. Право на выплату по гарантии государства вкладчики получают при наступлении пенсионного возраста. Кроме того, это право имеют инвалиды І и ІІ групп, если инвалидность установлена бессрочно, лица, выехавшие на постоянное место жительства за пределы Казахстана, иностранцы и лица без гражданства, перечислявшие ОПВ, ОППВ, наследники в случае смерти лица, имеющего право на выплату по гарантии государства.

Размер компенсации рассчитывается индивидуально. Когда человек выходит на пенсию, производится расчет доходности на его индивидуальном пенсионном счете в соотношении с уровнем инфляции за весь период нахождения в накопительной пенсионной системе. Если доходность пенсионных накоплений вкладчика за время пребывания его в системе ниже уровня инфляции, государство эту разницу возмещает. Это говорит о том, что накопления вкладчиков надежно защищены независимо от того, как развиваются события на финансовых рынках и складываться ситуация с инвестиционным доходом. Однако если сумма пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных видов взносов и начисленного инвестиционного дохода, больше или равна сумме внесенных взносов с учетом уровня инфляции, выплата разницы не осуществляется.

В октябре текущего года введена композитная услуга по подаче единого заявления о назначении пенсионных выплат по возрасту. Теперь по принципу «одного окна» лицам, достигшим пенсионного возраста, для назначения пенсионных выплат по возрасту и государственной базовой пенсионной выплаты, а также для получения пенсионных выплат за счет обязательных видов пенсионных взносов (ОПВ, ОППВ) из ЕНПФ необходимо обращаться с единым заявлением и пакетом документов только в Центр обслуживания населения (ЦОН) Государственной корпорации «Правительство для граждан».

На основании указанного заявления получателю будет оказана в том числе проактивная услуга (по умолчанию) по выплате государственной гарантии (разницы между суммой фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции и суммой пенсионных накоплений). Для каждого получателя по специально разработанной методике будет произведен расчет, и человек получит выплату на свой банковский счет, если она ему действительно положена.  

Фонд предупреждает всех вкладчиков и получателей о необходимости критически относиться ко всякого рода сообщениям, распространяемым в социальных сетях, и доверять исключительно проверенной информации из официальных источников.

 

 

 

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предоставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений (подробнее на www.enpf.kz).

                                                                              

Пресс-центр АО «ЕНПФ»

Контакты для СМИ: press@enpf.kz    

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     
 
 

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

2018 жылғы «18» қазан

 

 

 

 

 БЖЗҚ қауесеттерді жоққа шығарады және мемлекеттік кепілдік бойынша төлемдер алу ережесін түсіндіреді

 

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры өткен айда өз салымшыларын зейнетақы Қорының инфляцияға байланысты салымшылар мен алушыларға 150 000 теңгеден төлеп жатқандығы туралы WhatsApp арқылы таратылған ақпараттың шындыққа жанаспайтындығы жайында ескерткен болатын.  

Осындай таратылымдардың жиілеп кетуіне байланысты, Қор барлық салымшылар мен алушыларды бейресми дереккөздерден таратылған ақпараттарға сенбеу керектігін ескертеді және көпе-көрінеу жалған ақпаратты таратқан адамның заң бойынша жауапқа тартылатындығын еске салады.    

Қазақстанда зейнетақы жинақтарының сақталуын қамтамасыз ететін бірегей мемлекеттік кепілдік моделі жұмыс істейтіндігін хабарлаймыз. «Қазақстанда зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабына сәйкес зейнетақы төлемдерін алу құқығы туындаған кезде мемлекет алушының жинақтаушы зейнетақы жүйесіне қатысқан бүкіл кезеңіндегі инфляция деңгейін ескере отырып, оның атына Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аударылған мiндеттi зейнетақы жарналарының, мiндеттi кәсіптік зейнетақы жарналарының нақты енгізілген мөлшерінде сақталуына кепiлдiк бередi.

 

Айырма сомасы (мемлекеттік кепілдік) – мемлекеттік бюджет есебінен берілетін біржолғы өтемақы. Салымшылар мемлекеттік кепілдік бойынша төлем алу құқығына зейнеткерлік жасқа толған кезде ие болады. Бұдан басқа, мүгедектігі мерзімсіз болып белгіленген жағдайда І және ІІ топтардағы мүгедектігі бар жандар, Қазақстаннан тыс жерлерге тұрақты тұруға кеткен шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен айырма сомасын алуға құқылы. Сонымен қатар мемлекет кепілдігі бойынша төлем алуға құқылы азамат қайтыс болған жағдайда, оның мұрагерлері де айырма сомасын ала алады.     

 

Өтемақы мөлшері әрбір салымшы үшін дербес есептеледі.Зейнетақы төлемдерін алу құқығы туындаған кезде алушының зейнетақы жинақтарының сомасы оның жинақтаушы зейнетақы жүйесіне қатысқан бүкіл кезеңіндегі инфляцияны ескере отырып есептеледі және енгізілген зейнетақы жарналарының сомасымен салыстырылады. Егер зейнетақы жинақтарының табыстылығы инфляциядан төмен болса, мемлекет айырма сомасын өтейді. Бұл қаржы нарықтары мен инвестициялық табысқа қатысты қандай жағдай орын алмасын, салымшылардың жинақтары сенімді қорғалғандығын білдіреді. Алайда инфляция деңгейін ескере отырып, міндетті жарналар мен инвестициялық табыс есебінен қалыптасқан зейнетақы жинақтарының сомасы енгізілген жарналардың сомасына тең немесе одан жоғары болса айырма сомасы төленбейді. 

 

Мемлекеттік кепілдік бойынша айырма сомасын есептеу және төлеуді «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының (КЕАҚ) «Әлеуметтік төлемдердің ведомствоаралық есептеу орталығы» (бұрынғы Зейнетақы төлемдері жөніндегі мемлекеттік орталық) жүзеге асырады. Биылғы жылдың қазан айында жасына байланысты зейнетақы төлемдерін тағайындау жөнінде бірыңғай өтініш беру бойынша Композиттік қызмет іске қосылды. Енді зейнет жасына толған азаматтар «Бір терезе» қағидаты бойынша жасына байланысты зейнетақы мен базалық зейнетақыны және зейнетақы жарналарының міндетті түрлері есебінен қалыптасқан төлемдерді алу үшін бірыңғай өтінішті және құжаттар топтамасын тек бір жерге – «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясының Халыққа қызмет көрсету орталығына  (ХҚО) тапсырады.

Зейнетақы төлемдерін рәсімдеу жөніндегі өтініш негізінде алушыға мемлекеттік кепілдік бойынша айырма сомасын төлеуге қатысты алдын алу қызметі де көрсетіледі. Яғни, бұл үшін бөлек өтініш берудің қажеті жоқ. Бұл ретте инфляция деңгейін ескере отырып, арнайы әзірленген әдістеме бойынша әрбір алушының зейнетақы жинақтарының сомасы нақты енгізілген зейнетақы жарналарының сомасымен салыстырылады. Егер жинақтарының табыстылығы инфляциядан төмен болса, айырма сомасы біржолғы өтемақы ретінде алушының банк шотына аударылады.

 

Қор барлық салымшылар мен алушыларды әлеуметтік желілер арқылы таратылатын әр түрлі хабарламаларға сын көзбен қарап, тек ресми ақпарат көзінен алынған ақпараттарға ғана сену керектігін ескертеді.    

 

БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. БЖЗҚ құрылтайшысы және акционері – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің «Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті» ММ арқылы Қазақстан Республикасының Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы активтерін сенімгерлікпен басқаруды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асырады. 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап зейнетақы активтерін басқару тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар жасау қызметі Ұлттық қорды басқару кеңесіне берілді. Зейнетақы заңнамасына сәйкес БЖЗҚ міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, ерікті зейнетақы жарналарын тартуды, зейнетақы төлемдерін, зейнетақы жинақтары мен төлемдерін жеке есепке алуды жүзеге асырады, салымшыға (алушыға) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат береді (толығырақ www.enpf.kz сайтында).                                      

                                                         

«БЖЗҚ» АҚ баспасөз орталығы

БАҚ үшін байланыстар: press@enpf.kz

 

 

 

 

 

 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

2018 жылғы «21» қыркүйек

 

 

 

 

 БЖЗҚ қауесеттерді жоққа шығарады

 

Зейнетақы Қорының инфляцияға байланысты салымшылар мен алушыларға 150 000 теңгеден төлеп жатқандығы туралы WhatsApp арқылы таратылған  ақпарат шындыққа жанаспайды. 

 

Еске саламыз, Қазақстанда зейнетақы жинақтарының сақталуын қамтамасыз ететін бірегей мемлекеттік кепілдік моделі жұмыс істейді. «Қазақстанда зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабына сәйкес зейнетақы төлемдерін алу құқығы туындаған кезде мемлекет алушының жинақтаушы зейнетақы жүйесіне қатысқан бүкіл кезеңіндегі инфляция деңгейін ескере отырып, оның атына Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аударылған мiндеттi зейнетақы жарналарының, мiндеттi кәсіптік зейнетақы жарналарының нақты енгізілген мөлшерінде сақталуына кепiлдiк бередi.

 

Айырма сомасы (мемлекеттік кепілдік) – мемлекеттік бюджет есебінен берілетін біржолғы өтемақы. Салымшылар мемлекеттік кепілдік бойынша төлем алу құқығына зейнеткерлік жасқа толған кезде ие болады. Бұдан басқа, мүгедектігі мерзімсіз болып белгіленген жағдайда І және ІІ топтардағы мүгедектігі бар жандар, Қазақстаннан тыс жерлерге тұрақты тұруға кеткен шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен айырма сомасын алуға құқылы. Сонымен қатар мемлекет кепілдігі бойынша төлем алуға құқылы азамат қайтыс болған жағдайда, оның мұрагерлері де айырма сомасын ала алады.      

 

Мемлекет кепілдігі бойынша «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының жергілікті «Әлеуметтік төлемдердің ведомствоаралық есептеу орталығына» жүгіну керек. Мұнда арнайы әдістеме бойынша салымшының зейнетақы жинақтарының сомасы оның жинақтаушы зейнетақы жүйесіне қатысқан бүкіл кезеңіндегі инфляцияны ескере отырып есептеледі және енгізілген жарналардың сомасымен салыстырылады. Егер жинақтарының табыстылығы инфляциядан төмен болса, айырма сомасы біржолғы өтемақы ретінде алушының банк шотына аударылады.

 

Қор барлық салымшылар мен алушыларды әлеуметтік желілер арқылы таратылатын әр түрлі хабарламаларға сын көзбен қарап, тек ресми ақпарат көзінен алынған ақпараттарға ғана сену керектігін ескертеді.     

 

 

БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. БЖЗҚ құрылтайшысы және акционері – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің «Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті» ММ арқылы Қазақстан Республикасының Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы активтерін сенімгерлікпен басқаруды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асырады. 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап зейнетақы активтерін басқару тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар жасау қызметі Ұлттық қорды басқару кеңесіне берілді. Зейнетақы заңнамасына сәйкес БЖЗҚ міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, ерікті зейнетақы жарналарын тартуды, зейнетақы төлемдерін, зейнетақы жинақтары мен төлемдерін жеке есепке алуды жүзеге асырады, салымшыға (алушыға) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат береді (толығырақ www.enpf.kz сайтында).                                      

                                                          «БЖЗҚ» АҚ баспасөз орталығы                                                                                           БАҚ үшін байланыстар: press@enpf.kz

 

 

 

 

 

       
     
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

«21» сентября 2018 года

 

 

 

 

 ЕНПФ опровергает информацию, распространяемую по WhatsApp

 

Информация том, что пенсионный Фонд возмещает 150 000 тенге в связи с инфляцией, рассылаемая посредством WhatsApp вкладчикам (получателям), не соответствует действительности.

 

Напоминаем, что в Казахстане действует уникальная модель государственной гарантии сохранности пенсионных накоплений. В соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», государство гарантирует получателям сохранность обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ в размере фактически внесенных взносов с учетом уровня инфляции на момент получения права на пенсионные выплаты.

 

Выплата разницы (государственной гарантии) представляет собой единовременную выплату за счет средств государственного бюджета. Право на выплату по гарантии государства вкладчики получают при наступлении пенсионного возраста. Кроме того, это право имеют инвалиды І и ІІ групп, если инвалидность установлена бессрочно, лица, выехавшие на постоянное место жительства за пределы Казахстана, иностранцы и лица без гражданства, перечислявшие ОПВ, ОППВ, наследники в случае смерти лица, имеющего право на выплату по гарантии государства.

 

Чтобы претендовать на гарантии от государства, необходимо обратиться с заявлением в Межведомственный расчетный центр социальных выплат Государственной корпорации «Правительство для граждан» по месту проживания. Для каждого индивидуально по специально разработанной методике будет произведен расчет, и человек получит выплату на свой банковский счет, если она ему действительно положена.

 

Фонд предупреждает всех вкладчиков и получателей о необходимости критически относиться ко всякого рода сообщениям, распространяемым в социальных сетях, и доверять исключительно проверенной информации из официальных источников.

 

 

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом, который возглавляет Президент Республики Казахстан.

В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предоставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений (подробнее на www.enpf.kz).

                                                                              

Пресс-центр АО «ЕНПФ»

Контакты для СМИ: press@enpf.kz    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     
 
 

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

2018 жылғы «13» шілде

 

 

 

 

 Салымшылармен өзара әрекеттесудің жаңа арнасы

Алматы, Қазақстан– «БЖЗҚ» АҚ Whatsapp қызметінің – тұтынушылармен, оның ішінде шетелде жүргендермен 8-777-000-1418 нөмірі бойынша қашықтықтан өзара әрекеттесудің жаңа арнасын енгізгендігін хабарлайды.     

Жаңа қызмет Қор бөлімшесіне келмей-ақ немесе байланыс орталығына хабарласпастан жинақтаушы зейнетақы жүйесі мен БЖЗҚ қызметі туралы қажетті ақпаратты автоматты түрде тез алуға мүмкіндік береді.   

БЖЗҚ пайдаланатын ақпараттық технологиялар зейнетақы қызметінің сапасы мен қолжетімділігін жетілдіруге және дамытуға мүмкіндік береді. 

БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. БЖЗҚ құрылтайшысы және акционері – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің «Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті» ММ арқылы Қазақстан Республикасының Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы активтерін сенімгерлікпен басқаруды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асырады. 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап зейнетақы активтерін басқару тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар жасау қызметі Қазақстан Республикасының Президенті басшылық ететін Ұлттық қорды басқару кеңесіне берілді. Зейнетақы заңнамасына сәйкес БЖЗҚ міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, ерікті зейнетақы жарналарын тартуды, зейнетақы төлемдерін, зейнетақы жинақтары мен төлемдерін жеке есепке алуды жүзеге асырады, салымшыға (алушыға) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат береді (толығырақ www.enpf.kz сайтында).

БЖЗҚ» АҚ баспасөз орталығы

БАҚ үшін байланыстар: press@enpf.kz

 

   

 

 

 

 

 

 

       
     
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

«12» июля 2018 года

 

 

 

 

 Новый канал взаимодействия с вкладчиками

Алматы, Казахстан – АО «ЕНПФ» сообщает о внедрении услуги Whatsapp – нового дистанционного канала взаимодействия с потребителями, в том числе находящимися за рубежом, по номеру 8-777-000-1418.

Новая услуга позволяет быстро получить необходимую информацию о накопительной пенсионной системе и деятельности ЕНПФ в автоматическом режиме без необходимости осуществления звонка в Call-центр или посещения отделений Фонда.

Информационные технологии, используемые ЕНПФ, помогают совершенствовать и развивать качество и доступность пенсионных услуг.

 

      

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом.

В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предоставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений (подробнее на www.enpf.kz).

                                                                              

Пресс-центр АО «ЕНПФ»

Контакты для СМИ: press@enpf.kz    

 

 

 

 

 

 

 1. 1.                  Как начисляется инвестиционный доход?

 

Ответ:Инвестиционный доход, не является строго определенной величиной (как это предусматривается в депозитных договорах банков, в которых четко определен размер вознаграждения на определенный период), а зависит от рыночной стоимости ценных бумаг, приобретаемых на финансовом рынке, от волатильности курсов иностранных валют.
Инвестиционный доход рассчитывается ежедневно и распределяется  только на фактически поступившие суммы на ИПС вкладчика (получателя): взносы, переводы, пеня.
При выплатах и переводах определяется сумма пенсионных накоплений по текущей стоимости условной единицы пенсионных активов (УЕ - удельная величина пенсионных активов, используемая для характеристики их изменения в результате инвестирования активов и изменяется от начисленного инвестиционного дохода /убытка), которая включает начисленный инвестиционный доход, и затем выплачивается вкладчику (получателю).

 

 1. 2.                  Можно ли осуществлять отчисление пенсионных взносов в пользу своих близких?

Ответ:Отчисление пенсионных взносов в пользу своих близких возможно в случае заключения договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов.

Согласно подпункту 6) статьи 1 Закона добровольные пенсионные взносы – деньги, вносимые вкладчиками по своей инициативе в единый накопительный пенсионный фонд и (или) добровольный накопительный пенсионный фонд в пользу получателя пенсионных выплат в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан и договором о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов.

Добровольные пенсионные взносы в единый накопительный пенсионный фонд (далее – ЕНПФ) и (или) добровольный накопительный пенсионный фонд (далее – ДНПФ) вносятся вкладчиками:

• физическими лицами в свою пользу за счет своего дохода;

• физическими и юридическими лицами в пользу получателя (третьего лица).

Заключение договора осуществляется в офисе ЕНПФ при личном обращении физического лица/юридического лица/доверенного лица/законного представителя с представлением следующих документов:

1) для заключения договора (в свою пользу) физическим лицом – оригинала документа, удостоверяющего личность (наличие ИИН обязательно);

2) для заключения договора (в пользу третьего лица) физическим лицом и получателем – оригиналов документов, удостоверяющих личность (наличие ИИН обязательно);

3) для заключения договора юридическим лицом (в пользу третьего лица):

юридическим лицом –

- нотариально засвидетельствованной копии устава юридического лица и лицензии (в случае, если деятельность вкладчика лицензируется);

- справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или нотариально засвидетельствованной копии свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием БИН;

- документа, подтверждающего полномочия (статус) первого руководителя юридического лица;

- оригинала доверенности юридического лица с указанием полномочий по подписанию договора от имени юридического лица и оригинала документа, удостоверяющего личность лица, уполномоченного подписывать договор от имени юридического лица;

- заверенные юридическим лицом копии документов, удостоверяющих личность учредителей юридического лица (за исключением документов акционерных обществ, а также документов учредителей хозяйственных товариществ, в которых ведение реестра участников хозяйственного товарищества осуществляется регистратором);

получателем –

- оригинала документа, удостоверяющего личность (наличие ИИН обязательно);

доверенным лицом получателя –

- оригинала документа, удостоверяющего личность доверенного лица;

- оригинала нотариально удостоверенной доверенности либо нотариально засвидетельствованной копии доверенности;

- нотариально засвидетельствованной копии документа, удостоверяющего личность получателя (наличие ИИН обязательно).

 1. 3.                  Могут ли пенсионные накопления расцениваться как совместно нажитое супругами имущество и подлежат делению после развода?

Ответ:В соответствии с пунктом 2 статьи 33 Кодекса Республики Казахстан "О браке (супружестве) и семье" (далее - КоБС) к имуществу, нажитому супругами во время брака (супружества), относятся суммы доходов каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, с общего имущества супругов и раздельного имущества каждого из супругов, полученные ими пенсии, пособия, пенсионные накопления, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности, вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие).
Кроме этого, права физических лиц на пенсионные активы в соответствии с пунктом 2 статьи 50 Закона Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" (далее - Закон) относятся к разряду вещных прав. Т.е. вкладчик (получатель), владея пенсионными накоплениями, не может пользоваться и распоряжаться ими (равно как и его супруг(а)), - эти полномочия становятся доступными ему в момент их получения в силу достижения пенсионного возраста или иных оснований, предусмотренных Законом. Таким образом, изначально, пенсионные накопления, находящиеся в едином накопительном пенсионном фонде и не полученные вкладчиком (получателем), не могут признаваться общей собственностью супругов.
Также, согласно ответу Министра юстиции Республики Казахстан Имашева Б.М. от 04.10.2012 г. на вопрос от 01.10.2012 г. № 167731 (размещен на сайте электронного правительства Республики Казахстан - egov.kz), пенсионные выплаты из накопительных пенсионных фондов могут быть совместным имуществом супругов только тогда, когда они фактически получены, т.е. те суммы, которые находятся в накопительных пенсионных фондах, не могут быть расценены как имущество, нажитое супругами во время брака.

 1. 4.                  Какие обязательства закреплены за агентами по уплате обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов?

Ответ:В соответствии с пунктом 1 статьи 24 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее - Закон) обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы в единый накопительный пенсионный фонд подлежат уплате агентами по ставкам, определяемым настоящим Законом.

Также, ст. 29 Закона предусмотрено, что агенты ежеквартально в срок, установленный налоговым законодательством Республики Казахстан, представляют декларацию по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу, в которой отражают сведения по исчисленным, удержанным (начисленным) суммам обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

Форма декларации и порядок ее составления устанавливаются уполномоченным органом.В декларации по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу не отражаются сведения в части обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в отношении лиц, освобожденных от уплаты обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в соответствии с пунктами 2-4 статьи 24 Закона.

Агенты обязаны вести первичный учет исчисленных, удержанных (начисленных) и перечисленных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов по каждому работнику в соответствии с порядком, установленным законодательством Республики Казахстан.

Агент обязан ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, представлять вкладчикам обязательных пенсионных взносов и работникам, в пользу которых уплачиваются обязательные профессиональные пенсионные взносы, сведения об исчисленных, удержанных (начисленных) и перечисленных обязательных пенсионных взносах, обязательных профессиональных пенсионных взносах.

Согласно положениям статьи 39 Закона вкладчики обязательных пенсионных взносов, физические лица, за которых уплачены обязательные профессиональные пенсионные взносы, и получатели пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда обязаны:

1) в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан, сообщать в единый накопительный пенсионный фонд обо всех изменениях, влияющих на выполнение обязательств единого накопительного пенсионного фонда, в течение десяти календарных дней с даты таких изменений;

2) заключать договор пенсионного аннуитета в случаях, предусмотренных подпунктом 1) пункта 1 статьи 32 Закона;

3) выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении.

Агенты обязаны своевременно исчислять, удерживать (начислять) и уплачивать обязательные пенсионные взносы и обязательные профессиональные пенсионные взносы в единый накопительный пенсионный фонд.

 1. 5.                   Как будут возвращаться пенсионные накопления с Международного Банка Азербайджана (МБА)? В какие сроки?

Ответ:1 сентября 2017г. в рамках добровольной реструктуризации произведен обмен имевшихся облигаций Международного Банка Азербайджана на государственные ценные бумаги Азербайджанской Республики в соотношении 1 к 1 по номинальной стоимости. В настоящее время облигации Международного Банка Азербайджан в инвестиционном портфеле пенсионных активов отсутствуют и заменены на 15-летние облигации Правительства Азербайджан.

 1. 6.                  Почему инвестиционный доход разный в разное время?

 

Ответ:Инвестиционный доход - доходы (убытки), начисляемые в результате инвестирования пенсионных активов в финансовые инструменты. Инвестирование пенсионных активов осуществляется РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» (далее - НБРК) в соответствии с перечнем финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов, утвержденным Правительством Республики Казахстан, и лимитов инвестирования согласно Инвестиционной декларации Фонда. Инвестиционная декларация Фонда утверждена постановлением Правления НБРК № 86 от 18.03.2016г. Инвестиционная стратегия НБРК основана на диверсификации активов в различные финансовые инструменты, номинированные как в тенге, так и в иностранной валюте в целях обеспечения сбалансированного уровня доходности в долгосрочной перспективе, а также направлена на инвестирование в различные финансовые инструменты (с целью минимизации рисков), в том числе, размещенные на мировых фондовых рынках, где в короткие периоды возможны рыночные колебания, вызванные замедлением экономического роста основных мировых экономик, падением индексов стран, неопределенностью в решении долговых проблем, в результате которых могут возникнуть инвестиционные убытки. Поэтому размер инвестиционного дохода (убытка) как в мировой, так и в отечественной практике является допустимым и разным. Таким образом, сумма пенсионных накоплений вкладчиков пересчитывается Фондом ежедневно, с учетом начисленного инвестиционного дохода. При этом, инвестиционный доход, начисляемый Фондом, не является строго определенной величиной (как это предусматривается в депозитных договорах банков, в которых четко определен размер вознаграждения на определенный период), а зависит от рыночной стоимости ценных бумаг, приобретаемых на финансовом рынке, от волатильности курсов иностранных валют.

 

 1. 7.                  Как осуществить оформление выплаты пенсионных накоплений иностранцам, в отношении которых принято решение о выдворении (депортации) органами внутренних дел Республики Казахстан?

Ответ:Согласно положениям статей 31 и 32 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее - Закон) право на пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов имеют выехавшие на ПМЖ за пределы РК иностранцы и лица без гражданства, имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ, представившие документы, определенные законодательством Республики Казахстан, подтверждающие факт выезда.

Кроме того, подпунктом 2) пункта 9 статьи 34 Закона предусмотрено, что ЕНПФ обязан осуществлять пенсионные выплаты получателям в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан. Указанный порядок, требования, а также перечень необходимых документов определены Правилами осуществления пенсионных выплат из пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 02.10.2013 г. № 1042 (далее – Правила).

Так, пунктом 8 Правил установлено, что иностранцы и лица без гражданства, имеющие пенсионные накопления, выехавшие на ПМЖ за пределы РК, при личном обращении представляют в ЕНПФ:

1) заявление о назначении пенсионных выплат по форме, утвержденной внутренним документом ЕНПФ (далее – заявление);

2) копию заграничного паспорта и оригинал для сверки, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;

3) сведения о банковском счете получателя.

При получении вышеуказанных документов ЕНПФ запрашивает сведения из информационных систем государственных органов Республики Казахстан о наличии у обратившегося иностранца или лица без гражданства удостоверения личности гражданина Республики Казахстан либо вида на жительство иностранца в Республике Казахстан, либо удостоверения лица без гражданства, выданного уполномоченным органом Республики Казахстан, и его действительности.

В случае получения сведений о недействительности удостоверения личности гражданина Республики Казахстан либо вида на жительство иностранца в Республике Казахстан, либо удостоверения лица без гражданства, выданного уполномоченным органом Республики Казахстан, в связи с выездом обратившегося иностранца или лица без гражданства за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства либо аннулированием иностранцу или лицу без гражданства разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан, ЕНПФ осуществляет пенсионную выплату в сроки, установленные Правилами сроки.

В случаях получения сведений о наличии и действительности удостоверения личности гражданина Республики Казахстан либо вида на жительство иностранца в Республике Казахстан, либо удостоверения лица без гражданства, выданного уполномоченным органом Республики Казахстан, а также отсутствия сведений о выезде на ПМЖ за пределы РК обратившегося иностранца или лица без гражданства, ЕНПФ отказывает в приеме заявления в день обращения с вручением расписки об отказе в приеме документов по форме, определяемой внутренними документами ЕНПФ, либо в исполнении заявления путем направления уведомления в течение десяти рабочих дней с момента получения документов, предусмотренных Правилами, с указанием причины отказа.

Таким образом, после предоставления получателем полного пакета документов, соответствующего требованиям законодательства Республики Казахстан, в том числе наличия в ГБД ФЛ сведений об аннулировании иностранцу или лицу без гражданства разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан, ЕНПФ осуществит выплату пенсионных накоплений в сроки, установленные законодательством.

 1. 8.                  Вы знаете, есть такое соглашение между государствами о том, что казахстанец работает в другом государстве или гражданин другой страны работает в Казахстане, то их пенсионные начисления возвращаются на родину после окончания работы?

Ответ:В соответствии с пунктом 3 статьи 98 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года социальное обеспечение (социальное страхование) (кроме пенсионного) трудящихся государств-членов и членов семей осуществляется на тех же условиях и в том же порядке, что и граждан государства трудоустройства.

При этом, распоряжением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 декабря 2016 года № 210 (г. Москва) был одобрен проект Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов Евразийского экономического союза, предусматривающий перечисление пенсионных накоплений, при выезде из государства трудоустройства, в пенсионный фонд страны постоянного проживания. Указанный договор еще не подписан представителями стран-участников ЕВРАЗЭС.

 1. 9.                  Возможно ли вложение пенсионных активов в золото, серебро? Почему не инвестируются пенсионные активы в драгоценные металлы, т.к. по данным вложениям доход выше, чем по ценным бумагам? Почему не инвестируются пенсионные активы в драгоценные металлы, т.к. по данным вложениям доход выше, чем по ценным бумагам?

Ответ: Действующая Инвестиционная декларация ЕНПФ предусматривает возможность инвестирования пенсионных активов только в золото в слитках и на металлических счетах.

Инвестиции в золото характеризуются отсутствием стабильного процентного дохода в отличие от долговых инструментов, что привносит дополнительные риски при инвестировании в золото. Драгоценные металлы в целом характеризуются более высокой волатильностью цены в сравнении с традиционными финансовыми инструментами. Более того, обладая свойством сохранного актива, цена на золото в значительной степени зависит от динамики глобальных экономических и политических событий. Таким образом, цена на золото имеет тенденцию к снижению при позитивных развитиях на мировых финансовых рынках, и к укреплению при реализации негативных сценариев. Данная особенность ведет к ограниченности диверсифицирующих свойств золота в составе портфеля с безрисковыми долговыми облигациями. Вместе с этим, золото не всегда может выступать совершенной защитой от инфляции.

 1. 10.              Почему пенсионные активы инвестированы в Азербайджанский банк? Обеспечен ли возврат средств? Какие меры были предприняты НБРК?

Ответ. На момент инвестирования пенсионных активов ЕНПФ минимальный кредитный рейтинг Международного Банка Азербайджана (МБА) составлял «Ва3» по международной шкале рейтингового агентства Moody's, что соответствовало требованиям Инвестиционной декларации ЕНПФ, действующей на момент размещения пенсионных активов и утвержденной Постановлением НБ РК от 06.05.2014 г. №75.

Долговые ценные бумаги Международного Банка Азербайджана на сумму 250 млн. долларов США со сроком обращения этих бумаг 10 лет и купонной ставкой 8,25% годовых были приобретены в октябре 2014 года.

23 мая текущего года в Лондоне Международный Банк Азербайджана во время встречи с зарубежными кредиторами представил варианты реструктуризации для соответствующих типов долга: старший долг, субординированный долг и торговое финансирование.

Национальный Банк отслеживал ситуацию, связанную с финансовым состоянием МБА, и, начиная с 2016 года, вел переговоры с МБА по вопросу досрочного частичного/полного погашения или выкупа собственных облигаций банка. Однако, это не привело к взаимовыгодному решению вопроса в основном по причине отсутствия средств у МБА для досрочного полного или частичного погашения и отсутствия юридических оснований у Национального Банка требовать досрочного погашения.

В июле 2017 года состоялось заседание кредиторов МБА. Нацбанк и Правительство страны выбрали один из трех предложенных вариантов реструктуризации, предусматривающий обмен долга на 15-летние суверенные облигации Азербайджана с купонным вознаграждением 3,5 % годовых.  То есть обязательства по погашению долгов по инвестициям ЕНПФ взяло на себя именно Правительство Азербайджана. По результатам голосования эту опцию выбрали больше 50 % кредиторов.

Как позднее стало известно, МБА уже готовился к добровольной реструктуризации своих обязательств, о которой было объявлено 11 мая 2017 года.

Процесс добровольной реструктуризации внешних обязательств МБА завершился 1 сентября 2017 года. На указанную дату в инвестиционном портфеле пенсионных активов ЕНПФ был произведен обмен имевшихся облигаций МБА на государственные ценные бумаги Азербайджанской Республики со ставкой вознаграждения 3,5% годовых и погашением до 2032 года в соотношении 1 к 1 по номинальной стоимости. Таким образом, на сегодняшний день облигации МБА в портфеле пенсионных активов ЕНПФ отсутствуют.

 

 1. 11.              Обязана ли я перечислять обязательные пенсионные взносы со своей стипендии, если обучаюсь: - по программе Болашак, - в магистратуре, - в бакалавриате?

Ответ:В соответствии с пунктом 6 Правил и сроков исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и взыскания по ним, утв. ПП РК от 18.10.2013 г. №1116, обязательные пенсионные взносы в ЕНПФ не удерживаются с выплат и доходов, указанных в подпунктах 27) и 27-3) пункта 1 статьи 156 Налогового кодекса, касающихся выплат стипендий, а именно: стипендий, выплачиваемых обучающимся в организациях образования, в размерах, установленных законодательством Республики Казахстан для государственных стипендий; выплат для оплаты расходов, связанных с организацией обучения и прохождения стажировок победителей конкурса на присуждение международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак», в порядке и размерах, установленных законодательством Республики Казахстан.

 1. 12.              Вопрос: Можно ли получить свои накопления досрочно? Возможно ли получить пенсионные накопления на лечение, оплатить за обучение?

Ответ: Действующим законодательством Республики Казахстан не предусмотрена возможность использования пенсионных накоплений до наступления условий, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», поскольку стратегическая задача обязательных пенсионных отчислений – обеспечение потребностей жизни вкладчика при выходе на заслуженный отдых.

Тема досрочного использования пенсионных накоплений неоднократно обсуждалась на разных уровнях, т.к. некоторые зарубежные практики предусматривают использование «сверхнакопленной» суммы (суммы, которая превышает минимальный размер накоплений, достаточный для жизни при выходе на пенсию) на лечение, обучение и т.д., однако на законодательном уровне данные инициативы в настоящее время не реализованы.

 

 1. 13.              Будут ли инвестироваться пенсионные активы в крупные инфраструктурные проекты (развитие железной дороги, автомобильной сферы, строительство жилья и т.д.)? Если нет, то почему?

 

Ответ: Требования и ограничения по инвестированию пенсионных активов ЕНПФ определены Инвестиционной декларацией единого накопительного пенсионного фонда, утвержденной Постановлением Правления № 86 от 18.03.2016г. и, при соответствии условиям, установленным декларацией Национальный Банк не исключает возможности инвестирования пенсионных активов ЕНПФ на рыночных условиях в облигации казахстанских эмитентов для финансирования инфраструктурных проектов.

Вместе с тем эмитенты данной категории должны иметь международную рейтинговую оценку на уровне не ниже «B-», а также устойчивые финансовые показатели.

 1. 14.              Были случаи, вкладчики получали пенсионные накопления в связи с утратой гражданства. Насколько это правда и будут ли в Законе изменения именно в связи с этим?

Ответ:Порядок выплаты пенсионных накоплений регулируются не Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», а Правилами осуществления пенсионных выплат из пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 02 октября 2013 года № 1042. Указанными правилами предусмотрено, что выплата пенсионных накоплений осуществляется в случае наличия в информационных системах государственных органов Республики Казахстан информации о недействительности удостоверения личности гражданина Республики Казахстан либо вида на жительство иностранца в Республике Казахстан либо удостоверения лица без гражданства, выданного уполномоченным органом Республики Казахстан, в связи с выездом обратившегося иностранца или лица без гражданства за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства либо аннулированием иностранцу или лицу без гражданства разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан. В случае наличия в информационных системах государственных органов Республики Казахстан информации о недействительности перечисленных документов по причине утраты гражданства, АО «ЕНПФ» отказывает в приеме заявления на выплату пенсионных накоплений. Случаи выплаты пенсионных накоплений в связи с утратой гражданства были – на основании решения суда о выплате пенсионных накоплений в связи с утратой гражданства.

 1. 15.              Вопрос: После выхода на пенсию полагается ли какое-либо пособие? Слышал, что через год после выхода на пенсию государство выдает какое-то пособие, насколько это правда?

Ответ: Совокупная пенсия в Республике Казахстан включает в себя пенсии из государственного бюджета: базовую и солидарную, выплаты из ЕНПФ, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольный компонент. На выплаты из пенсионного фонда за счет обязательных и обязательных профессиональных пенсионых взносов распространяется государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений. По этой гарантии государство выплачивает компенсацию.

В Казахстане действует уникальная модель сохранности пенсионных накоплений. Согласно статье 5 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» при наступлении права на выплату каждому получателю индивидуально рассчитывается сумма выплаты разницы между суммой фактически внесенных обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) с учетом уровня инфляции и суммой их пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете.

На получение выплаты разницы по гарантии государства имеют право:

- лица, достигшие пенсионного возраста;

- инвалиды І и ІІ групп, если инвалидность установлена бессрочно;

- выехавшие на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан иностранцы и лица без гражданства;

- в случае смерти лица, имеющего право на выплату разницы, выплата осуществляется наследнику в порядке, установленном Гражданским кодексом Республики Казахстан.

Расчетом и выплатой разницы по гарантии государства занимается НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (бывший ГЦВП). 

Для получения единовременной выплаты необходимо обратиться в данную организацию и заполнить заявление.

 1. 16.              Могу ли я воспользоваться своими пенсионными накоплениями для погашения банковского кредита?

 

Ответ:Закон определяет правовые и социальные основы пенсионного обеспечения граждан в Республике Казахстан, регламентирует участие государственных органов, физических и юридических лиц в реализации конституционного права граждан на пенсионное обеспечение.   Так, согласно положениям статьи 50 Закона права физических лиц на пенсионные активы относятся к разряду вещных прав, предусмотренных Законом, и могут быть использованы на исключительные цели, определенные Законом: 1) размещение в финансовые инструменты, перечень которых определяется уполномоченным органом и инвестиционной декларацией; 2) осуществление пенсионных выплат в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 3) перевод пенсионных накоплений в страховую организацию по договору пенсионного аннуитета в порядке, предусмотренном настоящим Законом и нормативным правовым актом уполномоченного органа; 4) перевод пенсионных накоплений за счет добровольных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда в добровольный накопительный пенсионный фонд, из добровольного накопительного пенсионного фонда в единый накопительный пенсионный фонд, а также из одного добровольного накопительного пенсионного фонда в другой добровольный накопительный пенсионный фонд; 5) возврат ошибочно зачисленных пенсионных взносов и иных ошибочно зачисленных денег; 6) выплата комиссионного вознаграждения единому накопительному пенсионному фонду, добровольному накопительному пенсионному фонду в случаях и размере, установленных настоящим Законом.   При этом перечень лиц, имеющих право на пенсионные выплаты из ЕНПФ, установлен положениями статей 31, 32 и 33 Закона и является исчерпывающим.   В связи с чем, ЕНПФ не вправе осуществлять пенсионные выплаты в случаях, не предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в том числе и для погашения банковского кредита.

Ответ: Согласно положениям статьи 50 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее – Закон) права физических лиц на пенсионные активы относятся к разряду вещных прав, предусмотренных Законом, и могут быть использованы исключительно на цели, определенные Законом, в т.ч. и на осуществление пенсионных выплат в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

При этом перечень лиц, имеющих право на пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет обязательных пенсионных взносов, установлен положениями статьи 31 Закона и является исчерпывающим.

Так, право на пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет обязательных пенсионных взносов имеют лица, имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ:

1)                          достигшие пенсионного возраста в соответствии с пунктом 1 статьи 11 Закона, а именно: мужчины по достижении 63 лет; женщины по достижении 58 лет (с 1 января 2018 года – 58,5 лет, с 1 января 2019 года – 59 лет, с 1 января 2020 года – 59,5 лет, с 1 января 2021 года – 60 лет, с 1 января 2022 года – 60,5 лет, с 1 января 2023 года – 61 года, с 1 января 2024 года – 61,5 года, с 1 января 2025 года – 62 лет, с 1 января 2026 года – 62,5 лет, с 1 января 2027 года – 63 лет);

2)                          при достаточности пенсионных накоплений для обеспечения выплаты не ниже размера минимальной пенсии в соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона: мужчины по достижении – 55 лет; женщины по достижении – 50 лет (с 1 января 2018 года – 50,5 года, с 1 января 2019 года – 51 года, с 1 января 2020 года – 51,5 года, с 1 января 2021 года – 52 лет, с 1 января 2022 года – 52,5 года, с 1 января 2023 года – 53 лет, с 1 января 2024 года – 53,5 года, с 1 января 2025 года – 54 лет, с 1 января 2026 годам – 54,5 года, с 1 января 2027 года – 55 лет) путем заключения договора пенсионного аннуитета со страховой организацией;

3)                          инвалиды первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно;

4)                          выехавшие на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан иностранцы и лица без гражданства, представившие документы, определенные законодательством Республики Казахстан, подтверждающие факт выезда.

Таким образом, ЕНПФ вправе осуществлять пенсионные выплаты только в вышеуказанных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

 1. 17.              Может ли инвалид 3 группы снять свои пенсионные накопления?

 

Согласно подпункту 2) пункта 1 статьи 33 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее – Закон) инвалиды, независимо от группы и срока установления инвалидности, могут получать пенсионные выплаты из ЕНПФ только за счет пенсионных накоплений, сформированных за счет добровольных пенсионных взносов, при их наличии на ИПС. Актуальный перечень всех необходимых документов для получения пенсионных выплат из ЕНПФ за счет добровольных пенсионных взносов размещены на корпоративном веб-сайте ЕНПФ по адресу: www.enpf.kz. ЕНПФ самостоятельно проверяет наличие инвалидности у получателя путем получения сведений из информационных систем государственных органов через Дирекцию «Межведомственный расчетный центр социальных выплат» филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (далее - ГК) в рамках договора об обмене информацией, заключенного между ГК и ЕНПФ или посредством веб-сервиса. В случае отсутствия подтверждения сведений о наличии у получателя установленной инвалидности, пенсионные выплаты не осуществляются.

 

 1. 18.              Как начисляется инвестиционный доход?

 В соответствии с Правилами по ведению учета пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей) от 26 июля 2013г. №201, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, пенсионные взносы вкладчика пересчитываются в условные единицы (УЕ - удельная величина стоимости пенсионных активов, используемая для характеристики их изменения в результате инвестирования активов), курс которых зависит от начисленного инвестиционного дохода (убытка). Начисляемый инвестиционный доход, не является строго определенной величиной (как это предусматривается в депозитных договорах банков, в которых четко определен размер вознаграждения на определенный период), а зависит от рыночной стоимости ценных бумаг, изменения курсов иностранных валют в которых номинированы финансовые инструменты. Таким образом, эта величина изменяется, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. При этом инвестиционный доход начисляется ежедневно только на фактически поступившие суммы на ИПС вкладчика (получателя): взносы, переводы, пеня по взносам. При выплатах, переводах по текущей стоимости условной единицы пенсионных активов определяется сумма пенсионных накоплений, которая включает начисленный инвестиционный доход, и затем выплачивается вкладчику (получателю).

 1. 19.              Заключение договора о пенсионном обеспечении в г. Байконур

В соответствии с п. 2 ст. 2 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, пользуются правом на пенсионное обеспечение наравне с гражданами Республики Казахстан, если иное не предусмотрено законами и международными договорами. Таким образом, правом заключения договора о пенсионном обеспечении с ЕНПФ обладают иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Казахстан, подтверждающие факт постоянного проживания в Республике Казахстан видом на жительство иностранца в Республике Казахстан либо удостоверением лица без гражданства. Граждане Российской Федерации имеют право на пенсионное обеспечение в Республике Казахстан при наличии вида на жительства в Республике Казахстан, который удостоверяет личность и подтверждает получение разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан. Также между Республикой Казахстан и Правительством Российской Федерации 27 апреля 1996 года подписано Соглашение о гарантиях пенсионных прав жителей города Байконур Республики Казахстан (далее – Соглашение), в котором предусмотрено, что жителям города Байконур, в том числе гражданам Российской Федерации, пенсионное обеспечение осуществляется по нормам законодательства Российской Федерации, т.е. Российская сторона принимает на себя организацию пенсионного обеспечения, сбора и аккумуляции страховых (пенсионных) взносов. Ст. 6 Соглашения предусмотрено, что уплата начисленных страховых взносов на цели пенсионного обеспечения производится в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. В связи с чем, согласно ст. 7 Соглашения Вы можете обратиться в соответствующий орган, созданный по согласованию администрации г.Байконур и уполномоченным органом Российской Федерации, или в пенсионный Фонд Российской Федерации для получения необходимой информации.

 1. 20.              Существуют ли какие – либо гарантии сохранности пенсионных накоплений

В соответствии со статьей 5 Закона, государство гарантирует получателям сохранность обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ в размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции. Правилами выполнения гарантий государства получателям пенсионных выплат по сохранности обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в едином накопительном пенсионном фонде в размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции, утвержденными постановлением Правительства РК № 341 от 10 апреля 2014 года, определен список лиц, на которых распространяется гарантия: 1.на момент достижения пенсионного возраста (мужчины по достижении 63 лет, женщины по достижении 58 лет); 2. инвалиды первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно; 3. выехавшие на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан иностранцам и лицам без гражданства. Также, в случае смерти лица, имеющего право на выплату разницы, сумма выплаты разницы осуществляется наследнику в порядке, установленном Гражданским кодексом Республики Казахстан.

 1. 21.              Могу ли я, после выхода на пенсию, осуществлять перечисление ОПВ?

Чтобы самостоятельно вносить пенсионные взносы, в том числе после выхода на пенсию, вы можете заключить с ЕНПФ договор о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов. При этом ставка добровольных пенсионных взносов, порядок их уплаты, а также порядок пенсионных выплат устанавливаются по соглашению сторон данного договора.

 1. 22.              Как индивидуальным предпринимателям осуществлять перечисление ОПВ?

В соответствии с Правилами, перечисление обязательных пенсионных взносов производится агентом путем безналичных платежей. Адвокаты, частные судебные исполнители, частные нотариусы, профессиональные медиаторы, а также индивидуальные предприниматели, не имеющие счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций (далее - банки), вносят обязательные пенсионные взносы взносов (далее - ОПВ) наличными деньгами в банк для их последующего перечисления в ЕНПФ через Государственную Корпорацию. Перечисление ОПВ индивидуальным предпринимателем производится: для общеустановленного налогового режима, отчисление ОПВ производится: ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем выплаты доходов; для специального налогового режима на основе патента, отчисление ОПВ производится в срок, предусмотренный налоговым законодательством Республики Казахстан для уплаты стоимости патента. Уплата стоимости патента производится налогоплательщиком до представления расчета. Расчет является налоговой отчетностью для исчисления стоимости патента. Налоговая отчетность (расчет стоимости патента) форма 911.00. Налоговым периодом является календарный год. То есть ОПВ оплачиваются раз в год до получения патента; для специального налогового режима на основе упрощенной налоговой декларации, отчисление ОПВ производится: в срок, предусмотренный налоговым законодательством Республики Казахстан. Налоговая отчетность (упрощенная декларация) форма 910.00. Налоговым периодом является полугодие. То есть ОПВ оплачиваются раз в полугодие, не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом.  При этом уплата ОПВ производится за каждый месяц отдельно. ОПВ уплачивается в размере 10 процентов от ежемесячного дохода индивидуального предпринимателя и (или) работника, при этом размер ежемесячного дохода для исчисления ОПВ не может быть менее 1-кратного МРЗП и более 75-кратного МРЗП.

 1. 23.              Могут ли иностранные граждане и лица без гражданства пребывающие на территории РК подать заявление об открытии ИПС за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ?

В соответствии с п. 2 ст. 2 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, пользуются правом на пенсионное обеспечение наравне с гражданами Республики Казахстан, если иное не предусмотрено законами и международными договорами. Таким образом, правом заключения договора о пенсионном обеспечении с ЕНПФ обладают иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Казахстан, подтверждающие факт постоянного проживания в Республике Казахстан видом на жительство иностранца в Республике Казахстан либо удостоверением лица без гражданства. Иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Республике Казахстан на ином законном основании, считаются временно пребывающими в Республике Казахстан, и правом на пенсионное обеспечение не пользуются. Соответственно, не вправе подавать заявления об открытии индивидуальных пенсионных счетов, заключать договоры о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов.

 1. 24.              При каких условиях возможен перевод пенсионных накоплений за счет ОППВ в страховую компанию?

Лицами, имеющими право на перевод из ЕНПФ пенсионных накоплений, сформированных за счет ОППВ, в страховую организацию являются: 1) лица, достигшие возраста 50 лет, за которых уплачены ОППВ в совокупности не менее шестидесяти календарных месяцев (учитывая, что ОППВ начали перечисляться в ЕНПФ с 2014 г., реализация данного права возможна не ранее 2019 г.); 2) лица, достигшие пенсионного возраста: мужчины - 63 лет, женщины - 58 лет (с 1 января 2018 года - по достижению 58,5 лет; с 1 января 2019 года - 59 лет; с 1 января 2020 года - 59,5 лет; с 1 января 2021 года - 60 лет; с 1 января 2022 года - 60,5 лет; с 1 января 2023 года - 61 года; с 1 января 2024 года - 61,5 года; с 1 января 2025 года - 62 лет; с 1 января 2026 года - 62,5 лет; с 1 января 2027 года - 63 лет); инвалиды первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно. Главным условием перевода пенсионных накоплений, сформированных за счет ОППВ, в страховую организацию путем заключения договора пенсионного аннуитета со страховой организацией является достаточность пенсионных накоплений, сформированных за счет ОППВ, для обеспечения выплаты не ниже минимального размера пенсии, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете (в 2017 году Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2018-2019 годы» размер минимальной пенсии увеличен до 33745 148 тенге). В случае недостаточности пенсионных накоплений, сформированных за счет ОППВ, для заключения договора пенсионного аннуитета могут быть использованы пенсионные накопления, сформированные за счет ДПВ. В случае недостаточности пенсионных накоплений, сформированных за счет ОППВ, для заключения договора пенсионного аннуитета лица, достигшие возраста 50 лет, за которых уплачены ОППВ в совокупности не менее шестидесяти календарных месяцев, вправе использовать пенсионные накопления, сформированные за счет ОПВ. Перечень документов для осуществления перевода пенсионных накоплений из ЕНПФ в страховую организацию размещен на корпоративном веб-сайте ЕНПФ по адресу: www.enpf.kz.

 1. 25.              Кто имеет право на пенсионные выплаты из ЕНПФ?

Согласно Закону Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее – Закон) с 01.01.2016 г. право на пенсионные выплаты имеют следующие лица, имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ: за счет ОПВ (пункт 1 статьи 31 Закона): 1) мужчины по достижению 63 лет, женщины по достижению 58 лет (с 1 января 2018 года - по достижению 58,5 лет; с 1 января 2019 года - 59 лет; с 1 января 2020 года - 59,5 лет; с 1 января 2021 года - 60 лет; с 1 января 2022 года - 60,5 лет; с 1 января 2023 года - 61 года; с 1 января 2024 года - 61,5 года; с 1 января 2025 года - 62 лет; с 1 января 2026 года - 62,5 лет; с 1 января 2027 года - 63 лет); 2) при достаточности пенсионных накоплений для обеспечения выплаты не ниже размера минимальной пенсии (в 2017 году Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2017-2019 годы» размер минимальной пенсии увеличен до 28 148 тенге) в соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона: мужчины по достижению - 55 лет; женщины по достижению 50 лет (с 01.03.2016 г.): с 1 января 2018 года - 50,5 года; с 1 января 2019 года - 51 года; с 1 января 2020 года - 51,5 года; с 1 января 2021 года - 52 лет; с 1 января 2022 года - 52,5 года; с 1 января 2023 года - 53 лет; с 1 января 2024 года - 53,5 года; с 1 января 2025 года - 54 лет; с 1 января 2026 года - 54,5 года; с 1 января 2027 года - 55 лет, путем заключения договора пенсионного аннуитета со страховой организацией об осуществлении страховых выплат пожизненно; 3) инвалиды первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно; 4) выехавшие на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан иностранцы и лица без гражданства, представившие документы, определенные законодательством Республики Казахстан, подтверждающие факт выезда; за счет ОППВ (пункт 1 статьи 32 Закона): 1) достигшие возраста 50 лет, за которых уплачены ОППВ в совокупности не менее шестидесяти календарных месяцев, путем заключения договора пенсионного аннуитета со страховой организацией при достаточности пенсионных накоплений для обеспечения выплаты не ниже минимального размера пенсии, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете (реализация данного права возможна не ранее 2019 г.); 2) мужчины, по достижению 63 лет, женщины по достижению 58 лет (с 1 января 2018 года - по достижению 58,5 лет; с 1 января 2019 года - 59 лет; с 1 января 2020 года - 59,5 лет; с 1 января 2021 года - 60 лет; с 1 января 2022 года - 60,5 лет; с 1 января 2023 года - 61 года; с 1 января 2024 года - 61,5 года; с 1 января 2025 года - 62 лет; с 1 января 2026 года - 62,5 лет; с 1 января 2027 года - 63 лет); 3) инвалиды первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно; 4) выехавшие на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан иностранцы и лица без гражданства, представившие документы, определенные законодательством Республики Казахстан, подтверждающие факт выезда; за счет ДПВ (пункт 1 статьи 33 Закона): 1) достигшие возраста 50 лет; 2) инвалиды (независимо от группы и срока установления инвалидности); 3) выезжающие или выехавших на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан иностранцы и лиц без гражданства, представившие документы, определенные законодательством Республики Казахстан, подтверждающие намерение или факт выезда.

 

 

5 вопросов

1. Мой папа – инвалид и не может самостоятельно передвигаться без посторонней помощи. Ему надо решить некоторые вопросы с пенсионным фондом. Отделение ЕНПФ находится далеко, сам он не доедет, а я целыми днями на работе. Подскажите, как быть в этой ситуации?

 

ЕНПФ обеспечивает доступность пенсионных услуг всем гражданам, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан.

К тем, кто по каким-либо причинам, прежде всего, по состоянию здоровья, не может лично посетить офисы ЕНПФ, специалисты Фонда приезжают сами. Вы можете для своего отца заказать услугу «Мобильный агент». Для этого надо подать заявку на выездное обслуживание для социально-уязвимых слоев населения, позвонив в Call-центр либо оформив ее на сайте ЕНПФ  в разделе «Электронные сервисы». Подробней об этой услуге Вы можете, пройдя по ссылке  https://www.enpf.kz/ru/elektronnye-servisy/mo.php 

Если у Вашего отца есть актуальный ключ электронной цифровой подписи (ЭЦП), то он может с его помощью на сайте ЕНПФ, получить практически всю линейку услуг в электронном формате, начиная от заключения договора до получения выплаты.

 

2. Я работаю 6 дней в неделю, суббота - тоже рабочий день. У меня нет возможности лично посетить отделение ЕНПФ. Как быть таким, как я?

ЕНПФ старается идти в ногу со временем. Сегодня большая часть услуг Фонда оказывается дистанционно, вкладчику совсем необязательно приходить в отделение, чтобы решить свои вопросы. ЕНПФ предлагает системы удаленного обслуживания, так с помощью дистанционных каналов обслуживания - Call-центр и служба обратной связи через интернет-каналы – вы можете получить индивидуальную консультацию. Менеджер Call-центра, выслушав Ваш вопрос, в зависимости от его характера, может либо сразу его решить, либо   порекомендовать, какие дальнейшие шаги надо предпринять в этой ситуации.

Кроме того, имея актуальный ключ электронной цифровой подписи (ЭЦП), Вы с его помощью можете осуществить любую операцию на сайте Фонда. Так, к примеру, можно подать заявление на открытие индивидуального пенсионного счета, получить выписку со своего счета, внести изменения в свои реквизиты, а также изменить способ информирования, выбрав интернет-информирование, подать заявление на получение выплаты и отследить его статус. Кроме того, запущена новая электронная услуга «Получение дубликата заявления об открытии индивидуального пенсионного счета», а также разработан сервис «Заключение договора за счет добровольных пенсионных взносов в свою пользу», который уже функционирует.

3. Мне через десять лет выходить на пенсию, хотелось бы приблизительно знать, сколько я буду получать? Как рассчитывается размер ежемесячных выплат?

Совокупная пенсия в Республике Казахстан включает в себя пенсии из государственного бюджета: базовую и солидарную, выплаты из ЕНПФ, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов и добровольный компонент.

С 1 июля 2018 года изменен механизм начисления базовой пенсии. Ее размер зависит от стажа работы на 1 января 1998 года и стажа участия в накопительной пенсионной системе. Теперь применяется новая методика расчета базовой пенсии, которая начисляется по-новому – в расчет берется стаж участия граждан в пенсионной системе. Тот, у кого трудовой стаж больше – получает больше. При этом будет учитываться не только период поступлений пенсионных взносов в накопительную пенсионную систему после 1998 года, но и трудовой стаж до 1998 года. Вопросами начисления базовой пенсии из государственного бюджета занимается некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан». Поэтому все вопросы относительно назначения базовой пенсии Вам необходимо адресовать в эту организацию. Связаться с корпорацией можно по единому бесплатному номеру «1414» или написать им в социальных сетях Facebook, Twitter и Instagram.

Что касается накопительной части пенсии из ЕНПФ за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и ОППВ. Для того чтобы посчитать сумму ежемесячных выплат, используется таблица коэффициентов текущей стоимости пенсионных накоплений, которая утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан. Сумма ежемесячных выплат зависит от возраста получателя, а также от суммы, которая находится на индивидуальном пенсионном счете. В зависимости от возраста получателя сумма пенсионных накоплений умножается на соответствующий коэффициент и делится на 12 (месяцев). Это и есть размер ежемесячной выплаты из ЕНПФ.

Надо отметить, что чем больше сумма накоплений, тем выше будет ежемесячная выплата и тем дольше эти выплаты будут осуществляться. Выплаты по этому компоненту будут зависеть только от самого человека — сколько накопил за всю свою трудовую жизнь, столько и получишь при выходе на пенсию. Таким образом, граждане уже сейчас должны делать накопления регулярно и в полном объеме, в ином случае они вряд ли смогут рассчитывать на достойную пенсию.

Новая методика получения пенсионных выплат как раз наглядно демонстрирует, насколько важно формировать своевременно пенсионные накопления и как на размер выплат влияет сумма накоплений, которая в свою очередь находится в прямой зависимости от размера, полноты и регулярности пенсионных взносов. К примеру, если у одного вкладчика на счете 6 млн, а у другого — всего миллион, конечно, они будут получать разные ежемесячные выплаты.

Пенсионный калькулятор, размещенный на сайте ЕНПФ, уже сейчас позволяет просчитать предполагаемый размер будущей пенсии и наглядно показывает, что даже минимальные добровольные взносы, производимые на регулярной основе, позволяют ощутимо увеличить свои пенсионные накопления. Самостоятельно можно произвести прогнозный расчет ежемесячной совокупной пенсии (она включает солидарную и базовую), используя пенсионный калькулятор на сайте ЕНПФ www.enpf.kz в разделе “Электронные сервисы” https://www.enpf.kz/ru/elektronnye-servisy/calcs.php

Для этого нужно указать в соответствующих полях пенсионного калькулятора данные о трудовом стаже (с самого начала трудовой деятельности), сумму пенсионных накоплений и сумму заработной платы.

Кроме того, можно воспользоваться новой услугой, предоставляемой АО «ЕНПФ» - персональное консультирование вкладчиков (получателей) по вопросам планирования пенсии. Фонд в апреле 2018 года запустил услугу по персональному консультированию с использованием моделей индивидуального и корпоративного пенсионного калькулятора. Эта услуга пользуется популярностью у населения. Так, в августе 2018 года филиалы АО «ЕНПФ» провели 58 107 консультаций по вопросам планирования пенсии.

Вы можете обратиться в ближайшее отделение Фонда, где Вы получите подробную консультацию по персональному планированию пенсии.

4. Мне нужно открыть пенсионный счет, нужно оплачивать что-нибудь, если нужно, сколько? И что нужно иметь при себе?

Открытие пенсионного счета осуществляется совершенно бесплатно. Договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов (договор присоединения) устанавливает права, обязанности и ответственность, предусмотренные Законом, а также иные особенности правоотношений между ЕНПФ, вкладчиком обязательных пенсионных взносов (получателем пенсионных выплат за счет обязательных пенсионных взносов).

Если Вы ранее не заключали договор о пенсионном обеспечении, Вам необходимо написать заявление об открытии индивидуального пенсионного счета (ИПС). ИПС - личный именной счет вкладчика (получателя пенсионных выплат), на котором учитываются обязательные пенсионные взносы либо обязательные профессиональные пенсионные взносы, либо добровольные пенсионные взносы, инвестиционный доход, пеня и иные поступления в соответствии с законодательством Республики Казахстан и с которого производятся пенсионные выплаты.

Для оформления заявления об открытии ИПС при обращении в офис ЕНПФ представляются следующие документы:

- при личном обращении – документ, удостоверяющий личность (оригинал);
- при обращении поверенного лица – документ, удостоверяющий личность поверенного лица (оригинал), нотариально засвидетельствованная доверенность либо ее нотариально засвидетельствованная копия, нотариально засвидетельствованная копия документа, удостоверяющего личность вкладчика (получателя).  

Также Вы можете подать заявление об открытии ИПС, используя электронные услуги на сайте ЕНПФ по адресу: https://www.enpf.kz/ru/uslugi/budushchim-pensioneram/otkrytie-individualnogo-pensionnogo-scheta-ips-za-schet-obyazatelnykh-pensionnykh-vznosov-opv.php Для этого у Вас должен быть актуальный ключ электронной цифровой подписи (ЭЦП) либо доступ в личный кабинет.

Кроме этого, также можно воспользоваться и другими электронными услугами на сайте enpf.kz: это подача заявления на открытие пенсионного счета, внесение изменений в свои реквизиты, выбор интернет-информирования, подача заявления на получение выплаты и отслеживание онлайн его исполнения. В этом году через сайт enpf.kz стало возможным получение дубликата пенсионного договора, а также разработан сервис «Заключение договора за счет добровольных пенсионных взносов в свою пользу». Использование электронных услуг занимает всего лишь несколько минут.

Помимо уже ставших классическими, таких каналов коммуникаций, как: «Facebook», «ВКонтакте», «Твиттер», «Одноклассники» и «Instagram», в этом году Фонд внедрил чатботы в мессенджерах Telegram и Whatsapp. Все каналы коммуникаций позволяют получить необходимую информацию о пенсионной системе и деятельности ЕНПФ, а также в случае необходимости обратиться к специалистам Фонда и получить разъяснения по конкретным индивидуальным вопросам. Недавно был запущен канал взаимодействия с вкладчиками в Whatsapp (по номеру 8-777-000-1418), в котором также можно быстро получить информацию в автоматическом режиме, без необходимости звонка или посещения отделений Фонда. Информационные технологии, используемые ЕНПФ, помогают совершенствовать и развивать качество и доступность пенсионных услуг.

5. В отделении ЕНПФ менеджер предложила мне персональную консультацию. Я тогда не решил воспользоваться, потому что не знал, платная она или нет?

 

Помимо качественного оказания услуг Фондом ставит перед собой цель - повысить уровень финансово-правовой грамотности казахстанцев в сфере пенсионного обеспечения, укрепить доверие к накопительной пенсионной системе. Так, в апреле 2018 года Фонд запустил услугу по персональному консультированию, которая предоставляется совершенно бесплатно.

 

 Во время проведения консультаций вкладчиков (получателей), прежде всего, волнуют такие вопросы, как срок выхода на пенсию, возможность делать взносы самостоятельно, инвестиционный доход и гарантия сохранности пенсионных накоплений, и, конечно, размер пенсии и способы его увеличения. На эти и многие другие вопросы консультанты Фонда дают исчерпывающие ответы, помогая рассчитать размер пенсионных выплат и подсказать способы их увеличения.

 

Всего за 2 месяца III квартала 2018 г. филиалами Фонда проведено 109 889 консультаций, что составляет 93% от общего количества консультаций, предоставленных во II квартале 2018 г. С начала запуска проекта филиалами Фонда предоставлено 228 406 консультаций.

 

 

 

5 сұрақ

1. Менің әкем – мүгедек. Өздігінен жүріп-тұра алмайды. Оның зейнетақы Қорына қатысты бірқатар сұрақтары бар еді. Қордың жергілікті кеңсесі алыста орналасқан. Өзі бара алмайды. Ал мен күні бойы жұмыстамын. Айтыңызшы, бұл жағдайда не істеуге болады?    

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Қазақстан Республикасында тұратын барлық азаматтар, шетелдіктер және азаматтығы жоқ адамдар үшін зейнетақы қызметтеріне бірдей қолжетімділікті қамтамасыз етеді.   

Кімде-кім қандай да бір себептермен, бірінші кезекте денсаулығына байланысты Қор кеңсесіне келе алмайтын болса, Қор қызметкерлері оған өздері барады.

Сіз әкеңіз үшін «Мобильдік агент» қызметіне тапсырыс бере аласыз. Бұл үшін Қордың байланыс орталығына телефон шалу немесе Қор сайтының «Электрондық қызмет көрсету» бөлімінің «Халықтың әлеуметтік тұрғыдан осал топтары үшін электрондық өтініш беру» нысаны арқылы өтінім бере аласыз. Бұл қызмет туралы мына сілтеме арқылы толығырақ білуге болады:   https://www.enpf.kz/kz/elektronnye-servisy/mo.php.

Егер әкеңізде электрондық цифрлық қолтаңбаның (ЭЦҚ) өзекті кілті бар болса, ол соның көмегімен шарт жасаудан бастап зейнетақы төлемдерін алуға дейін зейнетақы қызметтерінің барлық дерлік түрін ала алады.   

 

2. Мен аптасына 6 күн жұмыс істеймін. Яғни, сенбі де – жұмыс күні. Сондықтан БЖЗҚ бөлімшесіне келуге мүмкіндігім жоқ. Не істеуге болады?

БЖЗҚ қашанда заман талабына сай қызмет атқаруға күш салады. Бүгінде Қор негізгі қызметтердің барлығын қашықтықтан көрсетеді. Сондықтан салымшы өз мәселелерін шешу үшін Қор бөлімшесіне келуге міндетті емес. БЖЗҚ қашықтықтан қызмет көрсету жүйесін ұсынып отыр. Мысалы, байланыс орталығы және интернет бойынша кері байланыс нысаны арқылы дербес ақыл-кеңес алуға болады. Қордың байланыс орталығының менеджері сұрағыңызды тыңдап болып, оны сол мезетте шешуі мүмкін. Күрделі сұрақтар бойынша әрі қарай не істеу керектігін түсіндіреді. 

Бұдан басқа, Сіз электрондық цифрлық қолтаңбаның (ЭЦҚ) көмегімен Қор сайтында барлық дерлік операцияларды жүзеге асыра аласыз. Мысалы, жеке зейнетақы шотын ашу және зейнетақы төлемдерін тағайындау жөнінде өтініш беруге, жеке деректемелерге өзгеріс енгізуге, зейнетақы шоты бойынша ақпарат алу тәсілін интернет байланысына ауыстыруға және берілген өтініштердің орындалу мәртебесін қадағалауға болады.   

Сонымен қатар «Жеке зейнетақы шотын ашу жөніндегі өтініштің көшірме нұсқасын алу» және «Өз пайдасына ерікті зейнетақы жарналары есебінен шарт жасасу» электрондық қызметтері де іске қосылған.

3. Мен 10 жылдан кейін зейнеткерлік жасқа толамын. Сол кезде шамамен қанша мөлшерде зейнетақы алатынымды білгім келеді. Ай сайынғы төлемнің мөлшері қалай есептеледі?

Қазақстан Республикасында жиынтық зейнетақы екі төлем көзінен құралады. Олар: мемлекеттік бюджеттен төленетін базалық және ортақ зейнетақы, сондай-ақ БЖЗҚ-дан: міндетті зейнетақы жарналары және ерікті құрамдауыш есебінен қалыптасқан төлемдер.

2018 жылдың 1 шілдесінен бастап базалық зейнетақыны есептеу механизмі өзгертілді. Енді оны тағайындағанда 1998 жылға дейінгі еңбек өтілі және зейнетақы жарналарын төлеумен расталатын, 1998 жылдан кейінгі жылдардағы еңбек өтілі ескеріледі. Яғни, еңбек өтілі көп болған сайын базалық зейнетақының мөлшері де ұлғая түседі. Базалық зейнетақыны тағайындаумен «Азаматтарға арналған үкімет» «Мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы айналысады. Сондықтан базалық зейнетақыны тағайындауға қатысты сұрақтар бойынша корпорацияға бірыңғай «1414» тегін телефон нөмірі арқылы хабарласуға немесе оның Facebook, Twitter және Instagram әлеуметтік желісіндегі ресми парақшасына өтініш жазып қалдыруға болады.  

Енді БЖЗҚ-дан міндетті зейнетақы жарналары және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен қалыптасатын төлемдерге келер болсақ, ай сайынғы төлемнің мөлшерін есепту үшін зейнетақы жинақтарының ағымдағы құнының коэффициенттерінің кестесі пайдаланылады. Бұл кесте Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген. Сондықтан ай сайынғы төлемнің мөлшері алушының жасы мен жеке зейнетақы шотындағы қаражаттың сомасына тәуелді. Алушының жасына қарай зейнетақы жинақтарының сомасы тиісті коэффициентке көбейтіліп, 12 айға бөлінеді. Одан шыққан сома Қордан төленетін ай сайынғы зейнетақы төлемдері болып саналады.     

Атап өту керек, жинақтар көлемді болған сайын ай сайынғы төлемнің сомасы да жоғары болады. Сәйкесінше бұл төлемдер ұзақ уақыт жүзеге асырылады.   Бұл құрамдауыш бойынша төлемдердің көлемі адамның өзіне байланысты – еңбек жолында болашағыңа қанша қаражат жинасаң, зейнет жасында сондай көлемде зейнетақы аласың деген сөз. Осылайша азаматтар қазірден бастап Қордағы жеке шоттарына зейнетақы жарналарын жиі және қомақты мөлшерде аударып тұрулары керек. Өйтпеген жағдайда зейнетақы мөлшері аз болады.  Сондықтан Қордан зейнетақы төлемдерін алудың жаңа әдістемесі зейнетақы жинақтарын дер кезінде қалыптастыру керектігін шынайы түрде көрсетіп береді. Яғни, төлем сомасы жинақтардың көлеміне тікелей байланысты.  

Мысалы, бір салымшының шотында 6 млн теңге, ал басқа салымшыда бар болғаны 1 миллион теңге болса, олардың ай сайын алатын зейнетақы төлемдерінің мөлшері де әр түрлі болады.   

Қор сайтында орналасқан зейнетақы калькуляторы қазірдің өзінде болашақ зейнетақының болжамды мөлшерін есептеуге мүмкіндік береді. Бұл ретте аз мөлшерде болса да тұрақты негізде аударылатын ерікті зейнетақы жарналарының арқасында зейнетақы жинақтарының көлемін елеулі түрде арттыруға болатындығына көз жеткізе аласыз.   

Қордың www.enpf.kz сайтының «Электрондық қызмет көрсету» бөлімінде орналасқан зейнетақы калькуляторы (https://www.enpf.kz/kz/elektronnye-servisy/calcs.php) ай сайынғы жиынтық зейнетақыны (ол ортақ және базалық зейнетақыны да есепке алады) өз бетіңізбен есептеуге мүмкіндік береді.       

Бұл үшін зейнетақы калькуляторының тиісті бағандарына еңбек өтілі (еңбек қызметінің басынан бері), зейнетақы жинақтарының сомасы және айлық табыстың сомасын енгізу қажет. Бұдан басқа, «БЖЗҚ» АҚ-тың жаңа: зейнетақыны жоспарлау мәселелері бойынша салымшылар мен алушыларға дербес кеңес беру қызметін пайдалануға болады. 

2018 жылдың сәуірінде Қор дербес кеңес беру қызметін іске қосты. Бұл ретте жеке және корпоративті зейнетақы калькуляторлары қолданылады. Бұл қызмет қазір тұрғындар арасында танымал болып жатыр. 2018 жылдың тамыз айында «БЖЗҚ» АҚ филиалдары зейнетақыны жоспарлау бойынша 58 107 ақыл-кеңес өткізген.  Сіз осы мәселе бойынша Қордың жергілікті бөлімшесіне жүгіне аласыз.   

4. Мен жеке зейнетақы шотын ашуым керек. Бұл үшін қанша ақша төлеу керек және қандай құжат қажет?

Жеке зейнетақы шоты тегін ашылады. Міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт (қосылу шарты) Заңда көзделген құқықтарды, міндеттемелерді және жауапкершілікті, сондай-ақ БЖЗҚ мен міндетті зейнетақы жарналарының салымшысы (міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы төлемдерін алушы) арасындағы құқықтық қатынастардың басқа да ерекшеліктерін бекітеді.       

Егер Сіз бұған дейін зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасаспаған болсаңыз, онда  жеке зейнетақы шотын (ЖЗШ) ашу туралы өтініш толтыруыңыз керек.  

ЖЗШ – салымшының (зейнетақы төлемдерін алушының) жеке атаулы шоты. Онда Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті зейнетақы жарналары немесе міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары не болмаса ерікті зейнетақы жарналары, инвестициялық табыс, өсімпұл және басқа да түсімдер есепке алынады және солардың есебінен төлемдер жүзеге асырылады.   

ЖЗШ ашу туралы өтінішті рәсімдеу үшін Қор кеңсесіне барған кезде мына құжаттар ұсынылады:

- жеке өзі келгенде – жеке басты куәландыратын құжат (түпнұсқа);
- сенім білдірілген тұлға келіп өтініш білдірген кезде  – сенім білдірілген тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат (түпнұсқа), нотариат куәландырған сенімхат немесе оның нотариат куәландырған  көшірмесі, салымшының (алушының) жеке басын куәландыратын құжаттың нотариат куәландырған көшірмесі.

Сонымен қатар Сіз Қор сайтының мына мекенжайында орналасқан электрондық қызметтерді пайдалана отырып, жеке зейнетақы шотын ашу туралы өтінішті бере аласыз:  https://www.enpf.kz/kz/services/depositors/ipa/cpc.php. Бұл үшін Сізде электрондық цифрлық қолтаңбаның өзекті кілті (ЭЦҚ) немесе Жеке кабинет қолжетімді болуы қажет. Одан басқа, Қор сайтындағы басқа да электрондық қызметтерді пайдалануға болады. Олар: зейнетақы шотын ашу және зейнетақы төлемдерін тағайындау жөнінде өтініш беру, жеке деректемелерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу, интернет-хабарлау тәсілін таңдау және берілген өтініштердің орындалу барысын қадағалау.    

Биыл қор сайтында зейнетақы шартының көшірме нұсқасын алу және «Ерікті зейнетақы жарналары есебінен (өз пайдасына) зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасасу» қызметі іске қосылды. Бұл сервистерді пайдалану бар болғаны бірнеше минутты алады.

Қордың «Facebook», «ВКонтакте», «Твиттер», «Одноклассники» және «Instagram» әлеуметтік желілерінде ресми парақшалары бар екені белгілі. Сонымен қатар Қор биыл Telegram және Whatsapp мессенджерінде өзінің чатботын енгізді. Барлық коммуникация арналары зейнетақы жүйесі және БЖЗҚ қызметі туралы қажетті ақпараттарды алуға және қажет жағдайда жеке мәселелер бойынша Қор мамандарына жүгінуге мүмкіндік береді.    

Таяуда Whatsapp жүйесінде (8-777-000-1418 нөмірі бойынша) салымшылармен байланыс жасаудың жаңа арнасы іске қосылды. Онда қажетті ақпараттарды телефон арқылы хабарласпай-ақ және Қор бөлімшесіне келместен автоматты түрде алуға болады.

БЖЗҚ қолданатын ақпараттық технологиялар зейнетақы қызметтерінің сапасы мен қолжетімділігін арттыруға септігін тигізеді.   

5. БЖЗҚ бөлімшесінде менеджер маған дербес кеңес беру қызметін ұсынды. Мен сол кезде одан бас тарттым. Өйткені, бұл қызметтің ақылы, ақылы емес екендігін білген жоқпын.

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры алдына сапалы қызмет көрсетуден басқа, қазақстандықтардың зейнетақымен қамсыздандыру саласындағы қаржылық-құқықтық сауаттылығын арттыру, жинақтаушы зейнетақы жүйесіне деген сенімін нығайту мақсаты қойылған.    

2018 жылдың сәуір айында Қор дербес кеңес беру қызметін іске қосты. Ол тегін көрсетіледі. Салымшылар мен алушыларға кеңес беру барысында оларды ең алдымен зейнткерлікке шығу, ерікті зейнетақы жарналарын төлеу, инвестициялық табыс, зейнетақы жинақтарының сақталуына кепілдік беру және зейнетақы төлемдерін арттыру мәселелері қызықтыратыны белгілі болды. 

Осы және өзге де сұрақтарға Қор мамандары жан-жақты жауап береді және болжамды зейнетақы төлемдерінің мөлшерін есептеп, оның арттыру жолдарын көрсетеді.  

2018 жылдың үшінші тоқсанының 2 айы ішінде Қор филиалдары 109 889 ақыл-кеңес өткізді. Бұл 2018 жылдың екінші тоқсанында берілген ақыл-кеңестердің 93 пайызын құрайды. Жоба іске қосылғаннан бері Қор филиалдары  228 406 ақыл-кеңес беріп үлгерді.    

 

 

 

Дәстүрлі «5 сұрақ» айдарын жалғастыра отырып, оқырман назарына келесі ақпараттарды ұсынамыз. 

 1. 1.     Саламатсыз ба! Зейнетақы жинақтарымның жай-күйі туралы ақпаратты қалай алуға болады?

Жауап: Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры салымшыға жеке зейнетақы шоты ашылған күннен бастап оның кез келген күнге қатысты сұрауы бойынша зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпаратты тегін беруге, сондай-ақ зейнетақы жинақтары туралы ақпаратқа қолжетімділігінің электрондық және өзге де тәсілдерін қамтамасыз етуге міндетті. Ал ақпарат алу тәсілін салымшы өзі таңдайды. Шоттан үзінді-көшірме алудың мынадай тәсілдері бар: 

¾     пошта байланысы арқылы  – жылына бір рет;

¾     таңдап алынған төлем кестесіне сәйкес электрондық пошта арқылы – (ай сайын, үш ай сайын, алты ай сайын, жыл сайын);

¾     БЖЗҚ кеңсесіне тікелей өзі келгенде – бұған шек қойылмайды;

¾     интернет-хабарландыру арқылы (сайт немесе смартфондар мен планшеттерге арналған ENPF ұялы қосымшасы бойынша) – онлайн режимінде – шектеусіз;

¾     enpf.kz сайтына тіркелу жолымен оның «Жеке кабинет» арқылы немесе электрондық цифрлық қолтаңбасы (ЭЦҚ) бар болса egov.kz электрондық үкімет сайты арқылы -  шектеусіз. 

Егер Сіз жеке зейнетақы шотыңыздың жай-күйі туралы үзінді-көшірмені дәстүрлі пошта байланысы немесе электрондық пошта арқылы алып келген болсаңыз және ол келмей қалса, бұған тұрғылықты мекенжайыңызды немесе электрондық поштаңызды ауыстырғаныңыз және осы өзгерістер туралы Қорға дер кезінде хабарламағаныңыз себеп болуы мүмкін.    

Егер Сіз зейнетақы шотыңыз жайында үзінді-көшірме алу тәсілін таңдамаған болсаңыз немесе оны интернет байланысы арқылы алғыңыз келсе жеке басыңызды куәландыратын құжатпен жақын жердегі Қор кеңсесіне келіп, хабарлау тәсілі туралы қосымша келісім жасай аласыз. Қор бөлімшелерінің мекенжайлары мына сілтеме бойынша қолжетімді: https://www.enpf.kz/kz/adresa-i-kontakty/regionalnaya-set/

Электрондық цифрлық қолтаңба бар болса оны Қор сайты арқылы да жасауға болады. Бұл операция бар болғаны бірнеше минутты алады.  

Жеке зейнетақы шотының жай-күйі туралы ақпаратты интернет арқылы алу  - қазіргі уақытта өте танымал. Ол үнемді әрі зейнетақы жинақтарын кез келген уақытта онлайн тәртібінде бақылап отыруға мүмкіндік береді.     

 

 1. 2.     Саламатсыз ба! Мен Ресейге көшіп кетіп едім. Бір айдан соң, Алматыға қайтып ораламын. Сондықтан зейнетақы жинақтарымды алудың қандай жолы бар екендігін білгім келеді.  Бұл қанша уақытты алады?

Жауап: Зейнетақы төлемдерін алушы ҚР аумағынан тысқары жерге тұрақты тұруға кетуіне байланысты зейнетақы төлемдерін алу үшін Қорға жеке өзі келгенде мынадай құжаттарды ұсынады:

1) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда өзге жағдайлар көзделмесе, шетелдік паспорттың көшірмесі және салыстыру үшін түпнұсқасы;

2) алушының банк шоты туралы мәліметтері.

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» ҚР Заңы аясында қызмет атқарады. Сондықтан зейнетақы төлемдерін тағайындау жөніндегі өтінішті қараған кезде мына Қағидаларды басшылыққа алады. Ол:

«Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 2 қазандағы №1042 қаулысымен бекітілген, Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен қалыптасқан зейнетақы жинақтарынан зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру қағидалары».

Соған сәйкес, егер Қазақстан азаматы, Қазақстанда тұрақты тұратын шетелдік азамат немесе азаматтығы жоқ адам шетелге көшетін болса, онда ол бірінші кезекте елден кетуге арналған құжаттарды рәсімдейді. Бұл не үшін керек? Бұл Қазақстанда орындамаған (салық, мүлік, сот, мерзімді әскери қызметті өтеу және т. б.) міндеттемелерін анықтау үшін қажет. 

Бұл үшін ол ҚР Ішкі істер министрлігінің (ІІМ) аумақтық бөлімшелеріне немесе Халыққа қызмет көрсету орталықтарына (ХҚО) барып өтініш жасайды. 

Айта кетейік, Қазақстаннан кетуді рәсімдеуге арналған ақпараттардың барлығын ҚР Ішкі істер министрлігі ҚР Әділет министрлігінің «Жеке тұлғалар» Мемлекеттік дерекқорына жіберіп отырады.

Бұдан кейін шетелге көшетін азамат Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына өтініш жасайды. Өзі келіп өтініш жасайтын болса: шетелдік паспортының түпнұсқасын, зейнетақы жинақтарын аударатын банк шоты туралы мәліметті ұсынады және өтініш жазады.  

Айта кетелік,  құжаттарды үшінші тұлға (сенім артылған) немесе пошта байланысы арқылы да ұсынуға болады.

Зейнетақы Қоры құжаттарды тексеруге алған соң, өтініш берушінің шетелге көшетіндігін растау үшін Мемлекеттік дерекқорға сауал жібереді. 

Құжаттарға қатысты оң жауап алынса, ескертпелер болмаса, Қор құжаттар қабылданған немесе келіп түскен күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде төлемдерді алушының өтінішінде көрсетілген банк шотына аударады. Ал егер құжаттарға қатысты жағымсыз жауап алынса немесе ескертпелер болса, зейнетақы Қоры өтінішті орындаудан бас тартып, алушыға бұл жайында ескертіп, себебін түсіндіреді.   Өкінішке қарай, бүгінде шетелге көшкен немесе көшетін кейбір азаматтар құжаттарды дұрыс рәсімдемейді. Алдымен шетел азаматтығын алып, кейін Қазақстанның азаматтығынан айрылады. Бұл дұрыс емес.

           Ең алдымен, Қазақстанға келіп, белгіленген тәртіпте елден кетуге арналған құжаттарды рәсімдеу қажет. Кейін Қазақстан азаматтығынан бас тартуға болады. Бұдан кейін егер зейнетақы жинақтары болса, Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына келіп өтініш жасай алады. 

Құжаттардың барлық тізбесін, оларды рәсімдеу талаптарын, сондай-ақ, өтініш бланкалары мен толтыру үлгілерін «БЖЗҚ» АҚ ресми сайтынан мына сілтеме бойынша таба аласыз:

https://www.enpf.kz/kz/uslugi/pensioneram/poryadok-oformleniya-pensionnykh-vyplat/vyplaty-v-svyazi-s-vyezdom-na-pmzh-za-predely-respubliki-kazakhstan.php

 

 1. 3.     Саламатсыз ба! Мен өзіме зейнетақы шотын ашуым керек еді. Бұған ақша төлеу керек пе? Қандай құжат керек?

Жауап: Зейнетақы шоты тегін ашылады. Міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт  (қосылу шарты) Заңда көзделген құқықтарды, міндеттерді және жауапкершілікті, сондай-ақ  БЖЗҚ мен салымшы (кейіннен зейнетақы төлемдерін алушы) арасындағы құқықтық қатынастардың басқа да ерекшеліктерін бекітеді.

Егер Сіз бұған дейін зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасаспаған болсаңыз, жеке зейнетақы шотын (ЖЗШ) ашу жөнінде өтінішті толтыруыңыз қажет.

Жеке зейнетақы шоты - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салымшының (зейнетақы төлемдерiн алушының) міндетті зейнетақы жарналары немесе міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары не ерікті зейнетақы жарналары, инвестициялық табысы, өсiмпұл және өзге де түсiмдер есепке алынатын және зейнетақы төлемдері жүргізілетін жеке атаулы шоты.

Салымшы ЖЗШ ашу жөніндегі өтінішті рәсімдеу үшін Қор бөлімшесіне өзі келгенде мынадай құжаттарды ұсынады:

- жеке өзі келгенде – жеке басын куәландыратын құжат (түпнұсқа);
- сенім білдірілген тұлға өтініш жасағанда – сенім білдірілген тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат (түпнұсқа), нотариат куәландырған сенімхат не оның нотариат куәландырған көшірмесі, салымшының (алушының) жеке басын куәландыратын құжаттың нотариат куәландырған көшірмесі.

Сонымен қатар Сіз ЖЗШ ашу жөніндегі өтінішті мына сілтеме бойынша онлайн тәртібінде рәсімдей аласыз: 

https://www.enpf.kz/kz/uslugi/budushchim-pensioneram/otkrytie-individualnogo-pensionnogo-scheta-ips-za-schet-obyazatelnykh-pensionnykh-vznosov-opv.php

Бұл үшін қолыңызда электрондық цифрлық қолтаңбаның өзекті кілті (ЭЦҚ) болуы керек немесе Қор сайтының Жеке кабинеті Сіз үшін қолжетімді болуы қажет.     

 1. 4.     Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында зейнетақы жинақтары бар адам қайтыс болғанда оның жинақтары мұрагерлерге қалай беріледі?

Жауап:Зейнетақы жинақтары өсиет бойынша және «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Заңының 31-33 – баптарына сәйкес мұраға қалдырылады.

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында зейнетақы жинақтары бар адам қайтыс болған жағдайда, зейнетақы Қоры қажет жағдайда алдымен оның отбасына немесе жерлеуді жүзеге асырған адамға республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 52,4 еселенген мөлшерінде (биыл ол: 2405*52,4 = 126 022 теңге) жерлеуге арналған біржолғы төлем төлейді. Бірақ бұл сома жеке зейнетақы шотында жатқан қаражаттан аспауы тиіс.

Мұрагерлікке құқығы бар тұлғалардың толық тізімі Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде көрсетілген. Қайтыс болған салымшының зейнетақы жинақтарын алуға қажетті негізгі құжаттардың бірі - мұрагерлік құқығы туралы куәлік.

Мұраны қабылдау мұра ашылған жердегi нотариусқа өтiнiш беру арқылы жүзеге асырылады. Заң бойынша, мұрагерлікті қабылдау туралы өтініш, мұраға қалдырушы қайтыс болғаннан кейін 6 айдан кешіктірілмей берілуі тиіс. Егер уақыт өтіп кетсе, онда сотқа жүгінуге тура келеді.

Барлық зейнетақы шоттарындағы жинақтар мерзімсіз сақталады. Салымшылар қайтыс болған жағдайда мұрагерлеріне беріледі. Мұраға қалдырылған зейнетақы жинақтарын алуға арналған құжаттардың толық тізімі Қопрдың www.enpf.kz сайтының «Қызметтер» айдарының «Алушыларға» деп аталатын бөлімінде орналастырылған.

 

 1. 5.     Зейнетақы жинақтарын тұрғын үй үшін бастапқы жарна төлеу үшін алуға бола ма? Біз жас отбасымыз. «7-20-25» бағдарламасы бойынша ипотекаға үй алуға мүмкіндігіміз бар. Қазір пәтер жалдап тұрамыз.   

Жауап: Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры тек заң аясында ғана қызмет атқарады. Сәйкесінше «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақы төлемдері зейнеткерлік жасқа толған азаматтарға (ерлерге 63 жасқа толғанда, әйелдерге биыл 58,5 жасқа толғанда), сондай-ақ, бiрiншi және екiншi топтардағы мүгедектігі мерзiмсiз болып белгiленген жандарға төленеді. 

Бұдан басқа, Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерге тұрақты тұруға кеткен, Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған, кету дерегін растайтын құжаттарды ұсынған шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдардың мiндеттi зейнетақы жарналары мен міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебiнен зейнетақы төлемдерiн алуға құқығы бар.

Яғни, ағымдағы заңда БЖЗҚ-дағы зейнетақы жинақтары есебінен несиені өтеу, жылжымайтын мүлік сатып алу, оқу ақысын төлеу және басқа да шығындарға жұмсау мүмкіндіктері қарастырылмаған.

Жалпы, Қазақстанда жинақтаушы зейнетақы жүйесі тұрақты түрде дамып келеді. Салымшылардың сауалдары мен өтініштеріне сараптама, ал зейнетақы жарналарына мониторинг жүргізілуде. Актуарлық есептемелер жасалып, әлемдік тәжірибелерге талдау жүргізіліп жатыр. Сондықтан Қазақстанда зейнетақы жинақтарын мерзімінен бұрын алу туралы әңгіме қозғауға әлі ерте.

 

Продолжаем традиционную рубрику «5 вопросов» и предлагаем вашему вниманию подборку часто задаваемых вопросов.

 

 1. 1.     Здравствуйте! Как мне узнать о своих пенсионных накоплениях?

Информация о состоянии индивидуального пенсионного счета (ИПС) предоставляется на безвозмездной основе, а способ получения определяется вкладчиком (получателем) самостоятельно. Выписку с ИПС можно получить следующими способами:

¾     посредством почтовой связи – один раз в год;

¾     по электронной почте на адрес – в зависимости от выбранного графика (ежемесячно, ежеквартально, раз в полугодие, ежегодно);

¾     при личном обращении в офис ЕНПФ – неограниченно;

¾     интернет-информирование (через сайт или мобильное приложение ENPF для смартфонов и планшетов) – в режиме онлайн – неограниченно;

¾     через «Личный кабинет» на сайте enpf.kz либо на сайте электронного правительства egov.kz (в разделе «Социальное обеспечение» – «Пенсионное обеспечение» – «Выдача информации о состоянии пенсионных накоплений (с учетом инвестиционного дохода) вкладчика (получателя) единого накопительного пенсионного фонда») при наличии регистрации на портале и актуального ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Если Вы перестали получать выписку с индивидуального пенсионного счета по электронной или традиционной почте, это может быть связано с тем, что у Вас изменился адрес места жительства или адрес электронной почты, и об этих изменениях Вы не сообщили в ЕНПФ.

Если у Вас не выбран способ получения выписки о своем пенсионном счете, Вам необходимо с удостоверением личности обратиться в любой центр обслуживания. (Адреса центров обслуживания ЕНПФ здесь: http://www.enpf.kz/ru/adresa-i-kontakty/regionalnaya-set/) и заключить дополнительное соглашение чтобы выбрать или изменить способ получения выписки. Данная операция занимает несколько минут.

 Получение информации о состоянии индивидуального пенсионного счета через интернет является на сегодняшний день наиболее популярным, оперативным и экономичным, позволяющим контролировать свои пенсионные накопления в режиме онлайн круглосуточно.

 

 1. 2.     Здравствуйте. Я уехала на ПМЖ в Россию. Через месяц приеду в Алматы, подскажете, какие документы нужно привезти чтоб снять пенсионное накопление. И в какие сроки и как делается эта процедура?

 

При личном обращении получателя в офис Фонда для получения пенсионных выплат из ЕНПФ в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК необходимо представить следующие документы:

1) копия заграничного паспорта и оригинал для сверки, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;

2) сведения о банковском счете получателя.

Обращаем Ваше внимание, что ЕНПФ при рассмотрении заявлений о назначении пенсионных выплат в связи с выездом на постоянное место жительства за пределы РК в соответствии с Правилами осуществления пенсионных выплат из пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из ЕНПФ, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 02.10.2013 г. № 1042, руководствуется сведениями о статусах документов, удостоверяющих личность, ранее выданных уполномоченными органами Республики Казахстан, включая сведения об оформлении разрешения на выезд на ПМЖ за пределы РК, имеющиеся в Государственной базе данных «Физические лица» Министерства юстиции Республики Казахстан (ГБД ФЛ).  В ГБД ФЛ статус документов, удостоверяющих личность, в зависимости от соблюдения/несоблюдения процедуры оформления разрешения на выезд на ПМЖ может быть либо «выезд на ПМЖ», либо «утрата гражданства». Статус «выезд на ПМЖ» означает, что выезжающий выполнил все процедуры смены гражданства в установленном порядке. Тогда как статус «утрата гражданства», как правило, означает автоматическую утерю гражданства РК, в связи с получением гражданства другой страны. Необходимо, чтобы статус документов в ГБД ФЛ был именно «выезд на ПМЖ». Пока в ГБД ФЛ не появятся сведения о недействительности документа, удостоверяющего личность по причине выезда на ПМЖ за пределы РК, ЕНПФ не вправе осуществлять выплаты пенсионных накоплений.

Вам необходимо в обязательном порядке пройти процедуру оформления документов на выезд на ПМЖ за пределы РК в установленном законодательством порядке и только потом предоставить документы в ЕНПФ.  Если Вы не сделали этого перед свои отъездом в Россию, рекомендуем обратиться в территориальное подразделение миграционной полиции органов внутренних дел по последнему месту регистрации жительства в Республике Казахстан или в центр обслуживания населения с целью уточнения дальнейших действий для оформления в установленном порядке разрешения на выезд на ПМЖ за пределы РК и актуализации (передачи) сведений в Государственную базу данных «Физические лица» Министерства юстиции Республики Казахстан  (ГБД ФЛ),  либо в МВД РК как государственному органу, осуществляющему регулирование в сфере миграции населения и являющимся поставщиком указанных сведений в ГБД ФЛ.

После того, как будут оформлены документы на выезд на ПМЖ в территориальном подразделении миграционной полиции органов внутренних дел, можно подавать заявление о выплате пенсионных накоплений в ЕНПФ.

После предоставления пакета документов, соответствующего требованиям законодательства Республики Казахстан, ЕНПФ осуществляет выплату пенсионных накоплений в пределах суммы остатка пенсионных накоплений, имеющихся на индивидуальном пенсионном счете, в течение десяти рабочих дней со дня приема либо поступления в ЕНПФ документов, предусмотренных Правилами.

 

 1. 3.     Здравствуйте. Скажите, мне нужно открыть пенсионный счет, мне нужно оплачивать что-нибудь, если нужно, сколько? И что нужно иметь при себе?

 

Открытие пенсионного счета осуществляется совершенно бесплатно. Договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов (договор присоединения) устанавливает права, обязанности и ответственность, предусмотренные Законом, а также иные особенности правоотношений между ЕНПФ, вкладчиком обязательных пенсионных взносов (получателем пенсионных выплат за счет обязательных пенсионных взносов).

Если Вы ранее не заключали договор о пенсионном обеспечении, Вам необходимо написать заявление об открытии индивидуального пенсионного счета (ИПС). ИПС - личный именной счет вкладчика (получателя пенсионных выплат), на котором учитываются обязательные пенсионные взносы либо обязательные профессиональные пенсионные взносы, либо добровольные пенсионные взносы, инвестиционный доход, пеня и иные поступления в соответствии с законодательством Республики Казахстан и с которого производятся пенсионные выплаты.

Для оформления заявления об открытии ИПС при обращении в офис ЕНПФ представляются следующие документы:

- при личном обращении – документ, удостоверяющий личность (оригинал);
- при обращении поверенного лица – документ, удостоверяющий личность поверенного лица (оригинал), нотариально засвидетельствованная доверенность либо ее нотариально засвидетельствованная копия, нотариально засвидетельствованная копия документа, удостоверяющего личность вкладчика (получателя).  

Также Вы можете подать заявление об открытии ИПС, используя электронные услуги на сайте ЕНПФ по адресу: https://www.enpf.kz/ru/uslugi/budushchim-pensioneram/otkrytie-individualnogo-pensionnogo-scheta-ips-za-schet-obyazatelnykh-pensionnykh-vznosov-opv.php

Для этого у Вас должен быть актуальный ключ электронной цифровой подписи (ЭЦП) либо доступ в личный кабинет.

 

 1. 4.     Каков порядок выдачи пенсионного накопления наследникам в случае смерти?

 

В случае смерти получателя, а также лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ и не достигшего пенсионного возраста в соответствии с пунктом 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее – Закон), его семье либо лицу, осуществившему погребение, ЕНПФ выплачивается единовременная выплата на погребение в пределах размера 52,4-кратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, но не более имеющихся на индивидуальном пенсионном счете средств.

В случае, если остаток пенсионных накоплений на ИПС получателя после осуществления единовременной выплаты на погребение составит сумму, не превышающую размер минимальной пенсии, установленной законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, данный остаток включается в сумму единовременной выплаты на погребение.

Для того, чтобы унаследовать пенсионные накопления умершего вкладчика (получателя) необходимо обратиться к нотариусу. В соответствии со статьями 31, 32, 33 Закона в случае смерти лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ, они наследуются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. После того, как вы вступите в право наследования по закону (по истечении шести месяцев со дня смерти вкладчика (получателя), и имея на руках свидетельство о праве на наследство, Вы сможете обратиться с заявлением на получение выплат из ЕНПФ.

Получатель пенсионных выплат в соответствии с Правилами осуществления пенсионных выплат из пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 02.10.2013 г., № 1042, представляет перечень документов в зависимости от способа обращения получателя в ЕНПФ. С полным перечнем документов можно ознакомиться на официальном сайте АО «ЕНПФ» по адресу:

https://www.enpf.kz/ru/uslugi/pensioneram/vyplaty-v-svyazi-so-smertyu-poluchatelya.php

 

 1. 5.     Возможно ли снятие пенсионных накоплений для первоначального взноса за жилье? Мы молодая семья и по программе 7-20-25 мы можем получить жилье в ипотеку. Сами мы живем на съемной квартире.

Право на получение пенсионных выплат из ЕНПФ за счет обязательных и обязательных профессиональных пенсионных взносов имеют лица, достигшиепенсионного возраста, а также имеющие установленную инвалидность первой и второй групп бессрочно. 

Законом «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» четко определены условия, при которых у определенной группы граждан еще до достижения ими общеустановленного пенсионного возраста возникает право на досрочные выплаты из накопительной пенсионной системы. К этой категории относятся лица, у которых установлена инвалидность 1 или 2 группы бессрочно. А также, если получатель является иностранцем или лицом без гражданства, выехавшим за пределы нашей страны на постоянное место жительства за пределы РК.

В работоспособном возрасте каждый казахстанец накапливает свой пенсионный капитал, чтобы обеспечить достаточные пенсионные выплаты в пенсионном возрасте.  Задача обязательных пенсионных отчислений - обеспечение потребностей жизни вкладчика при выходе на заслуженный отдых – относится к числу стратегически важных и приоритетных для государства. Поэтому действующим законодательством не предусмотрена возможность использования пенсионных накоплений до наступления установленного возраста.

В то же время пенсионная система не является статичной, она совершенствуется и модернизируется, на постоянной основе изучаются потребности вкладчиков и международный опыт. Надо отметить, что зарубежные практики предусматривают использование «сверхнакопленной» суммы (суммы, которая превышает минимальный размер накоплений, достаточный для жизни при выходе на пенсию) на лечение, обучение и т.д. Этот вопрос обсуждался и у нас. Но на законодательном уровне данные инициативы в настоящее время не реализованы.